Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

„Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego” na półmetku

Autor: MP

Dodano: 30-04-2014 14:31

MRiRW dokonało podsumowania trwającego programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.

Od 2,5 roku trwa realizacja programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Program jest realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Rozpoczął się w 2011, zakończy z końcem 2015 r.

Jak podaje MRiRW w informacji skierowanej do sejmowej KRiRW, prawidłowo są realizowane zakładane cele programu.

Za najbardziej istotne efekty uznano:

- opracowanie metody skracającej okres hodowli odmian grochu poprzez uzyskiwanie 3-4 pokoleń roślin w roku;

- wytworzenie materiałów  wyjściowych do hodowli odmian bobiku samokończącego, niskotaninowego o niepękającej okrywie nasion;

- porównanie produkcyjności i efektów ekonomicznych w technologiach nisko-, średnio- i wysokonakładowej w uprawie łubinu;

- porównanie wartości przedplonowej roślin strączkowych dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego w różnych regionach Polski;

- zidentyfikowanie patogenów grzybowych zasiedlających nasiona strączkowych pochodzących z różnych regionów kraju i stworzenie banku patogenów;

- oznaczenie wartości pokarmowej rodzimych źródeł białka i obecnych w nich związków antyżywieniowych oraz porównanie z zapotrzebowaniem pokarmowym zwierząt monogastrycznych;

- optymalizacja składu koncentratów wysokobiałkowych jako elementu pasz pełnoporcjowych dla zwierząt monogastrycznych oraz wstępna ocena ich przydatności jako alternatywy  dla pasz opartych o śrutę sojową dla różnych gatunków zwierząt w warunkach gospodarstw rolnych;

- ocena procesu ekstruzji dla nasion grochu i łubinu oraz ocena wpływu enzymu fitazy na wykorzystanie przez drób i świnie pasz z udziałem nasion łubinów;

- przebadanie odmian łubinu wąskolistnego pod kątem udziału energii metabolicznej oraz określenie poziomu ich udziału w paszach dla drobiu i świń;

- przeprowadzenie oceny stanu produkcji i opłacalności oraz rynkowej konkurencyjności rodzimych roślin strączkowych, a także określenie poziomu ryzyka działalności gospodarczej podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin strączkowych;

- zidentyfikowanie mechanizmów istniejącego systemu obrotu na rynku nasion rodzimych roślin strączkowych oraz wstępne zaproponowanie modeli rynkowych umożliwiających zwiększenie popytu na ten surowiec w istniejących w kraju uwarunkowaniach ekonomicznych;

- opracowanie składu gatunkowego i odmianowego przykładowych mieszanek do renowacji trwałych użytków zielonych w dostosowaniu do warunków glebowo-klimatycznych;

- ocena jakości mięsa z tusz bydła żywionego paszami pochodzącymi z tak wzbogaconych TUZ.

Przewiduje się kontynuację programu do 2020 r.

×