Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Susza, siła wyższa, a wysiew międzyplonów dla realizujących pakiet Ochrona gleb i wód

Autor:

Dodano:

Mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne, w tym długotrwałą suszę, może zaistnieć sytuacja, w której beneficjenci pakietu Ochrona gleb i wód nie będą mogli wysiać międzyplonu we wskazanych przepisami terminach (czyli do 15 września). W takim przypadku jak zapewnia MRiRW istnieją przesłanki, aby potraktować taką sytuację jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną. Jak się jednak okazuje proponowane rozwiązania nie stanowią zbyt dobrego wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Jak podaje najnowszy komunikat MRiRW w sytuacji braku możliwości wysiewu międzyplonów we wskazanych w przepisach terminie z powodu ww. warunków pogodowych, rolnik powinien w terminie 10 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego) lub w terminie 15 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie warunku jakim jest wysiew międzyplonu, płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności (dotyczy płatności rolnośrodowiskowej).

Poodbna sytuacja dotyczy rolników , którzy rozpoczęli realizację pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020. W pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, rolnik zobowiązany jest do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej, w tym obowiązkowo raz – międzyplonu. Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Celem praktyk dodatkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie.

Biorąc pod uwagę występujące obecnie trudne warunki pogodowe – analogicznie, jak w przypadku pakietu Ochrona gleb i wód, może zaistnieć sytuacja, że rolnicy nie będą mogli spełnić wymogu wysiania międzyplonu lub wykonania innej praktyki dodatkowej we wskazanym przepisami terminie. Dlatego też, w sytuacji jeśli rolnik zadeklarował w pierwszym roku trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, realizację praktyki dodatkowej, a nie może jej wykonać - powinien w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Nie jest natomiast możliwa zmiana, zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności na rok 2015, praktyki dodatkowej na inną.

W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie w danym roku wymogu zastosowania praktyki dodatkowej, nie będą miały zastosowanie kary administracyjne, gdyż rolnik może praktykę dodatkową wykonać najpóźniej w czwartym roku zobowiązania.

×