Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Do 2020 r. będzie 7 proc. biopaliw I generacji

Autor:

Dodano:

Unijne przepisy wymagają, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc., ograniczono cel użycia biopaliw I generacji do 7 proc., założono cel udziału biopaliw II generacji na 0,5 proc.

Od 5 października br. wchodzi w życie dyrektywa PE i Rady UE/1513/2015 z dnia 9 września br. zmieniająca dyrektywę WE/28/2009 (tzw. dyrektywa biopaliwowa-RED) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (oraz zmieniająca dyrektywę WE/70/98 odnoszącą się do jakości benzyny i olejów-FQD) – informuje FAMMU/FAPA.

Niniejszym wprowadzono w życie ograniczenie celu użycia udziału biopaliw I generacji (z surowców rolniczych) do 7% zamiast celu 10% do 2020 roku.

Każde państwo członkowskie powinno promować stosowanie zaawansowanych biopaliw oraz dążyć do osiągnięcia minimalnego poziomu zużycia tych biopaliw na swoim terytorium poprzez ustalenie na poziomie krajowym celów krajowych, zmierzając do ich osiągnięcia w ramach obowiązku zapewnienia, by udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim.

Ostatnie ustalenia zakładają też referencyjny cel 0,5% udział biopaliw II generacji (tych z surowców nie rolniczych jak np. odpady z produkcji rolnej jak: słoma, ścieki, łupiny czy algi tj. tych określonych w załączniku IX). Dyrektywa jest daleka od pełnego rozliczania wpływu użycia gleb na cele nieżywnościowe na emisję CO2, a przegląd i ocena metodyki ILUC ma być dokonana do 2018 roku, a w praktyce zastosowana po 2020 roku.

Zmiana prawna wchodzi w życie 20 dni po publikacji tzn. od 5 października br. Kraje członkowskie mają 2 lata na transpozycję do prawa krajowego tzn. do 10 września 2017 roku.

×