Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stawki dopłat bezpośrednich za 2015 rok zmienione bez negatywnych konsekwencji dla rolników

Autor:

Dodano:

Ostatnia zmiana stawek dopłat bezpośrednich za 2015 r. nie wiąże się z koniecznością zwrotu dopłat już pobranych przez rolników – zapewnia ARiMR.

Ministerstwo rolnictwa przygotowało dwa rozporządzenia, zmieniające stawki dopłat za 2015 r.: spadły stawki dopłat do roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, lnu, a wzrosły płatności do buraków cukrowych i owoców miękkich.

Ilu rolników otrzymało dopłaty do roślin wysokobiałkowych, pomidorów, chmielu, lnu, buraków cukrowych i owoców miękkich. Jak będzie wyglądał obowiązek zwrotu dla rolników, którzy otrzymali wyższe płatności? Czy ci, którzy otrzymają teraz wyższe płatności, mogą spodziewać się szybkich wypłat wyrównawczych? – zapytaliśmy w związku z tym w ARiMR.

I jak się okazuje, nie ma problemu, bo płatności nie były wypłacone.

„W ramach wymienionych w pytaniu schematów pomocowych nie były wydawane decyzje administracyjne i realizowane płatności – wyjaśnia agencja. - Wszystkie płatności dla rolników, którzy ubiegają się o wskazane w pytaniu płatności, będą ustalane wg zmienionych stawek płatności, określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 (Dz. U. poz. 102) oraz  rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 25.01.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r.”

Wcześniej informowano o spadku płatności dodatkowej - ilu rolników będzie musiało zwrócić wyższe płatności otrzymane z tego tytułu i kiedy się to stanie? – pytaliśmy. 

Już wypłacone płatności teraz obniżane też nie wiążą się z koniecznością zwrotu przez rolników – różnica jest zbyt mała, aby wynikała z niej konieczność zwrotu.

ARiMR wyjaśnia:

„Agencja od 1 grudnia 2015 r. rozpoczęła realizację płatności bezpośrednich (płatności końcowe), dla rolników ubiegających się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła i płatności do kóz.

W pierwszym dniu realizacji wypłat płatność dodatkowa została wypłacona dla 928 rolników. Płatność dodatkowa dla tych rolników została naliczona według stawki płatności określonej w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (Dz. U. poz. 1622), która wynosiła 171,73 zł/ha.

Po wydaniu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (Dz. U. poz. 5), zgodnie z którym stawka płatności dodatkowej zmniejszyła się o 1,51 zł/ha, stwierdzono, że w stosunku do 928 rolników różnica między kwotą wypłaconą, a kwotą po zmniejszeniu stawki płatności dodatkowej wynosi od 0,02 zł do 6,04 zł.

ARiMR nie będzie żądała w tych przypadkach zwrotu nadmiernie wypłaconych płatności dodatkowych.

Wynika to z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Dz. U. Nr 258, poz. 1747, z późn. zm.), zgodnie w którym, Prezes ARiMR może z urzędu umarzać w całości lub w części należności z tytułu wypłaconych przez Agencję środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także z tytułu zabezpieczeń i kar nieobjętych klasyfikacją budżetową Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek (…), kwota należności nie przekracza wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, wynoszących obecnie 11,60 zł.”

 

 

 

 

×