Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa o kobietach w rolnictwie

Autor:

Dodano:

Z okazji międzynarodowego dnia kobiet, Copa zwróciła uwagę na niesamowity wkład kobiet w unijny sektor rolny.

Kobiety stanowią 45 proc. siły roboczej w sektorze. Należy poprawić warunki ich pracy na obszarach wiejskich.

Przemawiając w Brukseli, Sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że cieszę się, że przywódcy na całym świecie przyjmują dzisiaj zobowiązania do działania na rzecz promocji równości płci. Kobiety na obszarach wiejskich UE stanowią niecałe 50 proc. całkowitej liczby ludności wsi i 45 proc. ludności aktywnej zawodowo, ale tylko 29 proc. z nich posiada własne gospodarstwo.

Mogą one odegrać kluczową rolę w strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przyczyniając się do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego i w zakresie odżywiania, tworzenia przychodów i poprawy warunków życia i dobrobytu na obszarach wiejskich. Kobiety dysponują potencjałem do zwiększenia dynamiki, innowacyjności i opłacalności rolnictwa, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie dostosowane do ich potrzeb.”

W celu pełnego wykorzystania ich potencjału Copa apeluje o:

● prawdziwe zobowiązania ze strony państw członkowskich na rzecz walki z nierównością płci na rynku pracy oraz w przypadku emerytur, która na wsi wynosi nawet 49 proc.

● dostęp do większej ilości dokładniejszych informacji, edukacji i kredytów dla kobiet, by mogły one walczyć z różnicami w zatrudnieniu.

● zasypanie luki między mężczyznami i kobietami w procesie podejmowania decyzji, poprzez zachęcanie kobiet do udziału w życiu ekonomicznym i publicznym i wsparcie dla rozwoju innowacyjnych projektów w sektorze rolnym (na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym) oraz inspirowanie stowarzyszeń biznesowych i sieci przedsiębiorstw.

● poprawę, jakości statystyk w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej obejmujących niewidoczną pracę kobiet oraz ich zaangażowanie w życie na wsi.

Copa co dwa lata przyznaje nagrodę za innowacje dla rolniczek, by uwidocznić ich pracę. Nagroda rzuca światło na innowacyjne działania podejmowane przez kobiety, a projekty ukazują ich zdolność do znajdowania nowych rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi staje społeczność wiejska oraz podkreślają ich znaczenie dla przyszłości obszarów wiejskich. edycja 2016 nosi tytuł: „Rolniczki motorem innowacji i zielonego wzrostu w Unii Europejskiej”.

×