Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Na jakich zasadach Lasy Państwowe kupią lasy?

Autor:

Dodano:

To kolejny rządowy projekt zmierzający do uniemożliwienia cudzoziemcom zakupu polskiej ziemi. Po przedstawieniu zasad sprzedaży ziemi rolniczej, które będą obowiązywały po uwolnieniu sprzedaży dla cudzoziemców po 1 maja 2016 roku, przygotowano projekt ustawy regulującej sprzedaż gruntów leśnych.

„Projektowana ustawa wprowadza instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną lub przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez PGL LP, przysługiwać będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. Jeżeli przeniesienie własności wskazanych gruntów, następować będzie w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo wykupu)” – podało Ministerstwo Środowiska w piśmie przesyłającym projekt do akceptacji przez rząd.

Natomiast w uzasadnieniu projektu podano przewidywaną trudność z zakresie wywiązania się przez LP z obowiązku powiększania areału lasów narodowych.

Proponowane rozwiązania są identyczne jak przy sprzedaży ziemi rolnej. W uzasadnieniu projektu podano:

„Należy podkreślić, iż projektowane rozwiązania nie ingerują w konstytucyjną istotę prawa własności. W przypadku chęci zbycia gruntu właściciel zachowuje podstawowy atrybut swojego prawa własności, tj. prawo do rozporządzania rzeczą – w przypadku bowiem woli zbycia rzecz zostanie zbyta, tyle że nabywcą zostanie Skarb Państwa. Jednocześnie podkreślić należy, iż prawo pierwokupu i wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia zarówno ustawowego jak i testamentowego, a analogiczne rozwiązania istnieją w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i są od wielu lat stosowane w praktyce”.

Prawo pierwokupu oraz tzw. prawo wykupu ma być dla LP jedynym narzędziem powiększania areału lasów: „Spodziewanym efektem będzie powiększenie powierzchni lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz poprawa stanu i kondycji lasów w ten sposób nabytych, poprzez objęcie ich standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w PGL LP”.

 

×