Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agencja wezwie do uzupełnienia błędnie wypełnionego wniosku o dopłaty bezpośrednie

Autor:

Dodano:

Jeśli rolnik nie wskaże we wniosku o dopłaty działek podrzędnych, zostanie wezwany do uzupełnienia braków – zapewnia ARiMR.

Czy wypełnienie przez ARiMR cz. VIII wniosku o dopłaty tylko częściowo, z uwzględnieniem działek, ale już nie poddziałek, może wprowadzać rolników w błąd?

Przypomnijmy: w tym roku ARiMR częściowo wypełniła za rolników cz. VIII wniosku o dopłaty.

Więcej: Działki podrzędne koniecznie trzeba wskazać we wniosku o dopłaty

A co stanie się, jeśli rolnik poprzestanie na tym podsuniętym mu wypełnieniu i nie wpisze działek podrzędnych i nie określi upraw na nich prowadzonych?

ARiMR wyjaśnia:

„W przypadku, gdy rolnik posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych nie wpisze we wniosku działek rolnych z rodzajem uprawy wówczas zostanie on wezwany do uzupełnienia braków. Jednocześnie rolnik może dokonać zmiany wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.). Zmiany mogą być wprowadzone w trakcie trwania okresu wegetacyjnego w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji dotyczącej wypełnienia obowiązku zazieleniania w odniesieniu do informacji zawartych w pierwotnie złożonym wniosku. Do zmiany wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie za 2016 r. rolnik dołącza sporządzoną w formie pisemnej informację o okolicznościach uzasadniających dokonanie tej zmiany.

W przypadku, gdy rolnik zaznaczy we wniosku, że ubiega się o płatność związaną z produkcją, a nie zadeklaruje działek rolnych do tych płatności (brak działek podrzędnych z daną grupa upraw) wezwany zostanie do uzupełnienia braków.

Dodatkowo w Biurach Powiatowych ARiMR wywieszone są komunikaty przypominające rolnikom zobowiązanym do realizacji praktyk zazielenienia, o obowiązku deklarowania we wniosku o przyznanie płatności podrzędnych działek rolnych na potrzeby dywersyfikacji upraw. Wskazać także należy, że przy przyjmowaniu wniosku pracownicy BP zwracają szczególną uwagę na to czy rolnik zadeklarował działki podrzędne.”

Dopytujemy, jakie są terminy zobowiązujące ARiMR do wzywania rolników do uzupełnienia wniosków i na dokonywanie przez rolników uzupełnień złożonych wniosków.

Poza tym ARiMR informuje, że „w przypadku e-Wniosków (składanych przez internet) aplikacja sprawdza czy do danej płatności związanej z produkcją deklarowane są działki rolne z odpowiednim oznaczeniem, a w przypadku gdy powierzchnia gruntów ornych wynosi co najmniej 10 ha wówczas aplikacja sprawdza czy rolnik zadeklarował grupy upraw na potrzeby dywersyfikacji. W przypadku, gdy rolnik deklaruje ponad 15 ha gruntów ornych aplikacja sprawdza też czy zostały podane dane dotyczące obszarów proekologicznych (EFA).”

 

 

×