Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Podstawowe zasady stosowania bezchlorowych nawozów dolistnych Arkop na łąkach i pastwiskach

Autor:

Dodano:

Ustalenie racjonalnych dawek nawozów jest możliwe w oparciu o znajomość wymagań pokarmowych roślin oraz odczynu i zasobności gleby w makro- i mikroelementy. Niekiedy w okresie wegetacji widoczne są na roślinach wyraźne objawy niedoboru niektórych składników.

Jest to ważny sygnał do natychmiastowej interwencji, czyli uzupełnienia ich niedoboru poprzez nawożenie dolistne. Niedobór składników spowodowany jest często kwaśnym lub zasadowym odczynem, wnoszeniem nawozów w przesuszoną warstwę gleby, również w wyniku jednostronnego nawożenia. Typowym przykładem takich niepożądanych zależności na użytkach zielonych jest antagonizm pomiędzy potasem (nadmiar), a sumą kationów magnezu i wapnia (niedobór), występujący często w okresie wiosennym. Powoduje on groźną chorobę zwierząt, zwaną tężyczką pastwiskową. By jej zapobiec lub ograniczyć w pewnym stopniu, wskazane jest co najmniej dwukrotne, dolistne dokarmianie wiosną runi pastwiskowej i łąkowej jednowodnym siarczanem magnezu (2x8 kg/ha) oraz nawozem wapniowym ActiCal (2x2 l/ha). Do sporządzonego roztworu można dodać inne składniki w nawozach wielo- i jednoskładnikowych. Największy niedobór składników, występuje zwykle w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie po 2 tygodniach od ruszenia wiosennej wegetacji oraz kolejnych pokosach i wypasach. W wyniku dokarmiania dolistnego w znacznie większym stopniu można zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin w mikroelementy (bor, miedź, cynk, mangan, żelazo, molibden), gdyż są one pobierane w niewielkich dawkach. Poza tym ich wykorzystanie z części nadziemnej jest przeciętnie 10-krotnie wyższe, niż po wniesieniu do gleby. Jednak w wielu sytuacjach dobre wyniki daje dolistne dokarmianie roślin makroelementami: azotem, fosforem, potasem, magnezem, siarką i wapniem.

Spośród mikroelementów najczęściej w roślinach łąk i pastwisk brakuje miedzi, manganu i molibdenu, niekiedy także cynku i żelaza. Miedź jest niezbędna dla traw oraz roślin nawożonych dużymi dawkami azotu, a także uprawianych na glebach z wysokim pH i wysoką zawartością substancji organicznej, np. torfach i murszach. Pełni ona ważną rolę w funkcjonowaniu enzymów oksydo-redukcyjnych, regulujących fotosyntezę i oddychanie roślin, jak też tworzenie związków żelaza, koniecznych do syntezy chlorofilu. Bierze też udział w metabolizmie białek i cukrów oraz wpływa na rozwój tkanki mechanicznej. Dobre zaopatrzenie w miedź uodparnia rośliny na choroby grzybowe oraz zwiększa ich zimotrwałość. Objawem jej niedoboru jest tzw. choroba nowin, widoczna w postaci bielejących i skręconych końców liści traw. Często jednak są to objawy niewidoczne, możliwe do wykrycia po analizie chemicznej roślin. Dlatego zachodzi konieczność profilaktycznego wnoszenia tego składnika w formie dolistnej. Ważnym składnikiem dla runi łąk i pastwisk jest również mangan, biorący m.in. udział w procesie fotosyntezy i oddychania. Dobre zaopatrzenie roślin w mangan wywiera korzystny wpływ na tworzenie węglowodanów oraz witamin C i E. Objawy jego niedoboru pojawiają się na najmłodszych liściach w postaci międzynerwowej chlorozy o zabarwieniu cytrynowożółtym do żółtobiałego. W praktyce niedobór manganu spotykany jest w glebach o odczynie obojętnym, a zwłaszcza zasadowym. Na trzecim miejscu w hierarchii niedoboru składników jest molibden. Jest on pobierany przez trawy w niewielkich dawkach (około 5 g/ha Mo), ale spełnia w roślinach (obok magnezu, siarki, miedzi i manganu) niezmiernie ważną funkcję, związaną z przemianą pobranego azotu w białko. Uczestnicząc bowiem w tych przemianach, zapobiega nadmiernemu gromadzeniu szkodliwych dla zwierząt azotanów, poza tym zwiększa odporność roślin na niskie temperatury. Składniki te na łąkach i pastwiskach powinny być wnoszone dolistnie w postaci wieloskładnikowych nawozów: FoliarActiv Łąki i pastwiska lub Actiplon łąki i pastwiska. Wybrany nawóz powinien być stosowany 3-4 krotnie w okresie wegetacji, zarówno wiosną, jak też po dwóch tygodniach od zebranych pokosów lub wypasu. Pierwszy z nich w dawce 3-5 kg, zaś drugi 1-1,5 kg/ha. Nawóz FoliarActiv Łąki i pastwiska wykazuje bardzo wysoką zawartość: azotu (18% N), potasu (23% K2O), fosforu (5% P2O5), magnezu (2,5% MgO), siarki (16,2% SO3), sodu (3% Na2O), żelaza (0,5% Fe), manganu (0,2% Mn) i cynku (0,1 % Zn), poza tym zawiera bor, miedź i molibden. Z kolei nawóz Actiplon łąki i pastwiska charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością: azotu (7,4% N), magnezu (9,1% MgO), siarki (18,3% SO3), sodu (6,1% Na2O), żelaza (3,5% Fe), manganu (1,5% Mn) i cynku (0,7% Zn), poza tym zawiera bor, miedź i molibden. Warto zauważyć, że mikroelementy tj. żelazo, mangan, miedź i cynk są w postaci organicznej – jako chelaty EDTA. Forma ta jest dużo lepiej przyswajalna od formy nieorganicznej. Niemniej w podanych wcześniej sytuacjach wskazany jest dodatek niektórych mikroelementów w postaci bardziej skoncentrowanych nawozów jednoskładnikowych: miedzi w postaci nawozu Actipol EDTA Cu-15 (0,2-0,5 kg/ha), manganu w nawozie Actipol EDTA Mn-13 (0,5-1 kg/ha) i molibdenu w nawozie L-Actipol Mo-6 (50 ml/ha).

Spośród makroelementów podstawowymi składnikami w dokarmianiu dolistnym łąk i pastwisk obok magnezu i wapnia, jest także siarka, potas i fosfor. Składniki te zaleca się profilaktycznie, bądź przy widocznych objawach ich niedoboru. Fosfor głównie w okresie wczesnowiosennym, zaś potas i azot w okresie intensywnego wzrostu roślin, w następujących nawozach: FoliarActiv Fosfor; FoliarActiv Potas-Fosfor i FoliarActiv Azot, wykazujących bardzo wysoką zawartość tych składników (odpowiednio: 52% P2O5, 36% K2O i 33% N + inne makro- i mikroelementy). W wyniku dolistnego dokarmiania nie zaspokoimy potrzeb pokarmowych roślin w te składniki, ale zdecydowanie złagodzimy ich niedobory w roślinach. W prowadzonych badaniach przeciętne zwyżki plonów, w wyniku dolistnego dokarmiania łąk i pastwisk wahały się od 8 do 15%

PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO ŁĄK i PASTWISK NAWOZAMI ARKOP Sp. z o.o.

×