Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ostatnie takie sprawozdanie MSWiA o gruntach sprzedanych cudzoziemcom

Autor:

Dodano:

446 ha nieruchomości rolnych i leśnych mogli kupić w 2015 r. cudzoziemcy za zgodą ministra spraw wewnętrznych. Prawie połowa zezwoleń MSWiA wydanych na zakup nieruchomości w 2015 r. dotyczy nieruchomości rolnych i leśnych. W latach 1990-2015 cudzoziemcy uzyskali 25 080 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 52 457 ha.

W latach 2011-2015 cudzoziemcy nabyli nieruchomości rolne i leśne o powierzchni odpowiednio: 503,57 ha, 327,65 ha, 500,32 ha,705,57 ha i 345,99 ha.

„W 2015 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał cudzoziemcom 162 zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 446,05 ha, co stanowi ok. 97 % powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami w omawianym roku sprawozdawczym” – podaje „Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”, którym Sejm ma się zająć podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia.

Liczba wydanych zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat. W 2015 r. wydano 335 zezwoleń (w 2014- 271).

W 2015 r. zauważa się natomiast dużą różnicę w powierzchni nabytych nieruchomości gruntowych w stosunku do roku 2014 r. Powierzchnia ta jest o ok. 55 proc. mniejsza niż w 2014 r. – podano w sprawozdaniu.

Powierzchnia nieruchomości rolnych i leśnych objętych zezwoleniami w 2015 r. wyniosła 446 ha, rok wcześniej – 1030 ha, w 2013 r. – 661 ha, w 2012 – 1021 ha, w 2011 – 1001 ha.

W ramach 162 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, 32 zezwolenia dotyczyły nieruchomości stricte leśnych o łącznej powierzchni 118,44 ha.

Osoby fizyczne otrzymały 53 zezwolenia dotyczące łącznie 20,44 ha nieruchomości rolnych i leśnych, zaś osoby prawne – 109 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 425,61 ha.

Wręcz żadne było zainteresowanie zezwoleniami ze strony cudzoziemców – osób fizycznych będących obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego – odebrali 11 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 7,18 ha.

Cudzoziemcy – osoby prawne – przedsiębiorcy państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymali natomiast 109 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 425,61 ha.

Na powierzchnię 18,65 ha wydano zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych przez spółki z siedzibą w Polsce, w których kapitał dominujący pochodzi z kraju spoza EOG.

Duża grupa cudzoziemców, jaką stanowią podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, ma obowiązek uzyskać zezwolenie jedynie w przypadku nabywania nieruchomości rolnych i leśnych. Zwróćmy też uwagę, że nie musi pokrywać się liczba ha, na zakupienie których wydano zezwolenie z tymi, które zakupiono w danym roku – zezwolenia są ważne dwa lata.

Ze względu na obywatelstwo lub kraj pochodzenia kapitału w 2015 r. najwięcej zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych otrzymały osoby fizyczne i prawne pochodzące z:

1) Niemiec (26 zezwoleń w odniesieniu do 59,24 ha nieruchomości),

2) Ukrainy (25 zezwoleń w odniesieniu do 10,11 ha nieruchomości),

3) Holandii (16 zezwoleń w odniesieniu do 86,81 ha nieruchomości),

4) Luksemburga (12 zezwoleń w odniesieniu do 51,12 ha nieruchomości),

5) Francji (9 zezwoleń w odniesieniu do 22,55 ha nieruchomości).

Nie wszystkie transakcje wymagają jednak uzyskania zezwolenia.

W 2015 r. dokonano wpisów do rejestrów transakcji mocą których cudzoziemcy, zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie, nabyli:

- na podstawie 4923 transakcji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 3 877,05 ha,

- na podstawie 5171 transakcji lokale o łącznej powierzchni 861 010,47 m kw.

W sprawozdaniu podano taki wniosek:

„Porównując dane z ostatnich 5 lat wynika, iż w 2015 r. liczba zarejestrowanych transakcji nabycia nieruchomości gruntowych wzrosła o ponad 11% w porównaniu do 2014 r. Z powyższych danych nie można jednak wysnuć kategorycznego wniosku, iż w 2015 r. nastąpił wzrost nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Nadal bowiem odnotowywane są przypadki wpływu ze znacznym opóźnieniem, nawet kilkuletnim, aktów notarialnych dotyczących transakcji nabycia nieruchomości przez cudzoziemców. Wpisy w rejestrze w danym roku nie obejmują więc jedynie transakcji faktycznie dokonanych w danym roku, lecz również transakcje z lat ubiegłych, o których Minister powziął informację dopiero w danym roku. Sytuacja ta dotyczy także danych z 2015 r.”

Odnotujmy jeszcze, że w 2015 r. było 45 transakcji, zawartych z naruszeniem przepisów ustawy. W 32 przypadkach strony transakcji same unieważniły umowy (9 z nich stanowią sprawy dotyczące nabycia bez wymaganego zezwolenia nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli EOG), natomiast w pozostałych 13 sprawach minister skierował do sądów pozwy o stwierdzenie nieważności nabycia nieruchomości z mocy prawa.

Jak przypomniano w sprawozdaniu, nie każdego cudzoziemca dotyczył obowiązek uzyskiwania zezwolenia:

„Przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu przepisów tytułu IV działu III Kodeksu spółek handlowych.

Przepisów ustawy nie stosuje się również do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego, bez względu na rodzaj nieruchomości. Wyłączenie z obowiązku uzyskania zezwolenia odnosi się zarówno do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego, o ile osoby powołane do spadku na podstawie testamentu należą jednocześnie do kręgu spadkobierców ustawowych. Ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych następuje w oparciu o prawo ojczyste spadkodawcy. Obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia dotyczy tylko dziedziczenia testamentowego przez cudzoziemców nie należących do kręgu spadkobierców ustawowych.

Przepisów ustawy nie stosuje się również do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.)”

Od 1 maja tego roku obowiązek uzyskiwania zezwoleń na kupno gruntów rolniczych nie dotyczy już obywateli UE: cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mieli obowiązek uzyskać zezwolenie przez okres 12 lat od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a więc do 1 maja 2016 r. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po przeanalizowaniu sprawozdania wniosła o jego przyjęcie przez Sejm.

 

×