Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE: Czarne chmury nad biopaliwem

Autor:

Dodano:

Wiele wskazuje na to, że biopaliwa pochodzące z produkcji roślinnej stały się problem i nie będą cieszyły się promowaniem.

Unia Europejska dotychczas promowała pozyskiwanie paliwa z produkcji roślinnej i wskazywała ten rodzaj biodiesla, jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie w ciągu ostatnich 10 lat. Jednak obecnie padają głosy, że biopaliwa stały się częścią problemu i w rzeczywistości spowodowały większe przedostawanie się CO2 do atmosfery.

W 2009 roku w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (RED) zdecydowano, że do 2020 r każde państwo członkowskie powinno posiadać co najmniej 10 proc. energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w paliwach transportowych.

Reforma była kontrowersyjna. Wzrost emisji napędził popyt na uprawy niezbędne do produkcji biodiesla, co doprowadziło do zniszczenia lasów. Komisja postanowiła przeprowadzić więcej badań dotyczących użytkowania gruntów. Teraz może chcieć ograniczyć ilość paliwa produkowanego z roślin spożywczych i przejść na biopaliwa, które są wytwarzane ze źródeł innych niż spożywcze, takie jak odpady.

Wskazuje na to tzw. raport Globiom (nazwa pochodzi od modelu, który użyto w raporcie) został opracowany na zlecenie członków Komitetu ds. Energii Komisji Europejskiej. Wynika z niego, że emisja CO2 z biodiesla opartego na oleju rzepakowym jest o ponad 80 proc. większa niż ze spalania ropy. Natomiast biodiesla pochodzącego z mieszanek oleju palmowego i sojowego jest dwu-, trzykrotnie większa niż ze spalanie czystej ropy.

Jednym słowem w 2020 r biodiesel ma spowodować emisję CO2, jak z dodatkowych 12 milionów samochodów. Skąd taka liczba? Raport wskazuje, że nawet po reformie skutków pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) i odjęciu emisji kopalnych, wynikiem wejścia generacji biodiesla będzie prawdopodobnie zwiększenie całkowitej emisji gazu z transportu w UE o prawie 4 proc. Stanowi to odpowiednik oddania do użytku drogowego ok. 12 mln więcej samochodów w 2020 r.

Jak wskazuje raport, sprawozdania przedstawiane przez kraje Unii nie będą zawierać rzeczywistych wskazań emisji CO2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kraje członkowskie mogą wykazywać w swoich sprawozdaniach dotyczących gazów cieplarnianych zużycie pochodzące z biodiesla, jako zerową emisję CO2. Innymi słowy, państwa członkowskie mogą oczekiwać, że 8,4 proc. zużycia biopaliw będzie wykazane jako wartość zerowa emisja CO2 w 2020 r.

W rzeczywistości jednak ta „zerowa” emisja (8,4 proc.) prawdopodobnie zwiększy się o 1,4 proc. w wyniku źle przeprowadzonej produkcji biopaliw pierwszej generacji, zwłaszcza biodiesla. Oznacza to wzrost emisji gazów cieplarnianych o prawie 10 proc. (8,4 + 1,4) czyli więcej niż pochodzi z 30 mln dodatkowych samochodów dopuszczonych do użytkowania dróg.

Wg zwolenników raportu, KE powinna w przyszłej polityce wobec biopaliw po 2020 roku zlikwidować mandaty i subsydia. Możliwość 7 proc. udziału biokomponentów z surowców spożywczych powinna być ograniczona do 0. Producenci skupieni w Europejskiej Radzie Biodiesla (EBB) krytykują metodykę badań Globiom i wskazują ją jako mocno dyskusyjną.

×