Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ułatwienia dla przetwórców w ramach pomocy z PROW

Autor:

Dodano:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” odbywać się będzie na zmodyfikowanych zasadach.

Uproszczenie – to cel wymieniany na pierwszym miejscu w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa, zmieniającego rozporządzenie z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Osoba ubiegająca się o pomoc (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) nie będzie już musiała działać jako  przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo: „Rolnicy, małżonkowie i domownicy nieprowadzący przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy działalności gospodarczej, której prowadzenie rozpoczną po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, nie będą obciążeni obowiązkiem składania stosownych oświadczeń i przedkładaniem dodatkowych dokumentów w tym zakresie” – podano w uzasadnieniu.

Kolejne ułatwienie polega na wprowadzeniu możliwości rozliczania umów długoterminowych dotyczących dostaw produktów rolnych do produkcji w całym okresie związania celem (czyli 5 lat od dnia złożenia ostatniego wniosku o płatność), a nie w każdym roku obowiązywania umowy.

Zaproponowano też możliwość wydłużenia okresu realizacji operacji o dodatkowe 6 miesięcy.

Kilka zmian związanych jest z koniecznością ujednolicenia przepisów w ramach PROW i dotyczących uwierzytelniania dokumentów.

Dotychczas nie było możliwe uzyskanie wsparcia do budowy nowych zakładów obejmujących budynki lub budowle wraz z instalacjami, w których w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie jest prowadzona działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu żywności, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj. w sektorach mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż. Teraz, w związku z zaakceptowaną zmianą w PROW, załącznik ten usunięto.

Doprecyzowano natomiast ograniczenia w zakresie uboju zwierząt na dużą skalę – wprowadzono przepis wyłączający możliwość wsparcia realizacji inwestycji przyczyniających się do wzrostu mocy produkcyjnych zakładu do poziomu przekraczającego limity wskazane w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 19 maja 2010 r.

Dopuszczono natomiast możliwość wsparcia produkcji win gronowych.

Zestawienie rzeczowo-finansowe nie może dzielić zamówień w ramach jednego zadania.

Wnioskujący o pomoc zostali zwolnieni z obowiązku przedkładania niektórych załączników, m.in. części kopii dokumentacji.

Uznano za zbyt restrykcyjne ograniczenie do jednorazowego uzupełniania braków w dokumentacji aplikacyjnej – teraz będzie ją można uzupełniać dwukrotnie.

Pomoc będzie teraz przysługiwała również podmiotom nabywającym produkty do produkcji lub sprzedaży hurtowej – dotyczy to również realizacji operacji zakładających inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku i dokumentach „złożonych w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy”.

Wniosek złożony do niewłaściwego oddziału będzie przekazany do właściwego oddziału, a jego kolejność na liście będzie ustalana jak dla wniosku złożonego prawidłowo (nie trafi na koniec listy, jak obecnie).

Wniosek o płatność może być przesłany przesyłką rejestrowaną (dotąd musiał być składany osobiście), można będzie go złożyć też za pośrednictwem biura powiatowego.

Beneficjent uzyska możliwość dokonania płatności nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub usunięcia braków we wniosku.

Zniesiono konieczność zachowania trybu konkurencyjnego dla kosztów ogólnych poniesionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie po dniu ogłoszenia.

Wejście w życie rozporządzenia pozwoli na wdrażanie tego poddziałania PROW 2014-2020.

Na realizację poddziałania przeznaczono 693 mln euro (z tego 440 mln euro to środki unijne).

×