Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Doradztwo będzie państwowe, nie samorządowe

Autor:

Dodano:

W Sejmie jest już poselski projekt o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Przewiduje, że jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, a podlegają ministrowi rolnictwa. Ten nadaje im statut i mianuje dyrektora.

Projekt określa warunki, jakie musi spełnić dyrektor jednostki doradztwa rolniczego (m.in. wykształcenie wyższe – nie magisterskie, jak dotąd -  i wiedza „z zakresu spraw należących do właściwości jednostki doradztwa rolniczego”). Podaje też skład Rady działającej przy Centrum Doradztwa oraz przy ośrodkach wojewódzkich (te mają być powołane w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy, zwiększą się o 1 osobę – przedstawiciela ministra rolnictwa).

Z dniem wejścia w życie ustawy, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego będące samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi stają się wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego będącymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną i zachowują swój majątek, a stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska dyrektorów wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego stają się stosunkami pracy.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, z tym że w 2016 r. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego działają na podstawie:

1) rocznego programu działalności,

2) rocznego planu finansowego,

3) cennika

– zatwierdzonych przez zarząd województwa na podstawie dotychczasowych przepisów.

„Przyjęcie projektowanej regulacji zapewni efektywniejsze zarządzanie i lepsze funkcjonowanie ośrodków, umożliwi ujednolicenie sposobów działania wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz usprawni komunikację pomiędzy wszystkimi jednostkami doradztwa rolniczego, tj. Centrum Doradztwa Rolniczego i ośrodkami, a także pomiędzy tymi jednostkami a instytutami badawczymi resortu rolnictwa. Pozwoli to na realizację nowych wyzwań i transfer wyników badań nauk rolniczych do praktyki rolniczej. Przyjęcie zaproponowanych zmian ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego nie będzie miało wpływu na finanse publiczne i finansowanie tych jednostek” – podano w uzasadnieniu.

Projekt 31 maja złożyła w Sejmie grupa posłów PiS, jako projekt poselski nie musiał być skierowany do konsultacji społecznych.

Przejęcie doradztwa od samorządów minister Jurgiel zapowiadał zaraz po objęciu stanowiska.

Ministerstwo miało opracować własny projekt ustawy tego dotyczącej.

Więcej: Doradztwo rolne ma wrócić pod nadzór ministerstwa rolnictwa

 

 

 

 

 

 

×