Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowa lista priorytetowa programów NFOŚiGW na 2016 r.

Autor:

Dodano:

W maju 2016 r. zatwierdzona została nowa, zmieniona lista priorytetowa programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 r.

Listę zaprezentowano podczas konferencji prasowej NFOŚIGW

Lista zwiera 5 grup programów:

● Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

● Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

● Ochrona atmosfery;

● Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;

● Programy międzydziedzinowe;

W ramach pierwszej grupy programów znalazła się budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych.

W drugiej grupie programów uwzględniono m.in. ochronę powierzchni ziemi i racjonalna gospodarkę odpadami.

W programie ochrona atmosfery znalazły się również energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych i rozproszone odnawialne źródła energii.

W ramach ochrony różnorodności biologicznej znalazły się: ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W programach międzydziedzinowych uwzględnione zostały m.in.: wspieranie monitoringu środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków, edukacja ekologiczna, wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest, Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii, Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, a także wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. 

×