Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Komornik zajmie nawet pieniądze pomocowe?

Autor:

Dodano:

Bank odsyła do komornika, komornik – do banku. A rolnik przez ponad miesiąc nie może podjąć z zajętego przez komornika konta pieniędzy, będących pomocą unijną, wypłaconą przez ARR.

Komornik zajął konto, na które wpłynęły pieniądze pomocowe, przesłane przez ARR. Agencja przyznaje, że są to pieniądze wolne od zajęcia. Bank twierdzi, że to komornik musi zwolnić te pieniądze.

Więcej: Komornik zajął pieniądze – to komornik musi je zwolnić

Rolnik twierdzi, że komornik nie otrzymał w ogóle żadnej informacji od banku o tym, że na konto wpłynęły jakieś pieniądze.

Poprosiliśmy bank o wyjaśnienie: „bank przez ponad  miesiąc nie zwrócił się do komornika z pytaniem o możliwość wypłacenia rolnikowi zajętych pieniędzy - chodzi o 4,5 tys. zł pochodzące z wpłaty ARR. Nie poinformował też komornika o likwidacji tego konta przez rolnika.

Dlaczego bank nie podjął żadnych kroków w odpowiedzi na wniosek rolnika o wypłacenie mu tych pieniędzy? Czy bank zapłaci odsetki od tej kwoty i czy zrekompensuje straty wynikłe z niemożliwości dysponowania pieniędzmi?”

Ale BGŻ nie dopatrzył się błędów w swoim postępowaniu i powtarza:

„Tak jak wspominaliśmy w poprzedniej odpowiedzi to klient powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod egzekucji lub umorzenie postępowania z wierzytelności nie podlegającej zajęciu. Przysługuje mu również skarga na postanowienie komornika, oraz jeżeli komornik zwleka z rozstrzygnięciem - skarga na bezczynność komornika (art. 767 Kpc).

W przypadku wsparcia przekazanego przez Agencję Rynku Rolnego rzeczywiście kwoty dopłat realizowane ze środków krajowych lub wspólnotowych są ustawowo zwolnione od zajęcia. Jednak w przypadku postępowania egzekucyjnego z wierzytelności z rachunku bankowego ocena czy rzecz lub prawo nie podlega egzekucji należy do komornika, który w razie stwierdzenia naruszenia przepisu wprowadzającego zwolnienie od egzekucji wydaje, na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 Kpc, postanowienie o umorzeniu egzekucji w całości lub w części. Zwracamy uwagę, że zwolnienia od egzekucji środków wpłaconych na rachunek bankowy nie mają charakteru bezwzględnego, możliwość zwolnienia od egzekucji nie zależy tylko od źródła pochodzenia tych środków, ale i od rodzaju świadczeni, a które ma być zaspokojone w drodze egzekucji (przykładowo wskazujemy na art. 1083 Kpc). Bank, wobec braku pełnej wiedzy na temat źródła pochodzenia środków na rachunku oraz wobec braku pełnej wiedzy, co do rodzaju wierzytelności w celu zaspokojenia, której  prowadzona jest egzekucja, nie  może samodzielnie dokonywać  oceny czy w konkretnym przypadku należy zwolnić środki spod egzekucji i zobowiązany jest wykonywać obowiązki wynikające z zajęcia (art. 889 § 1 pkt 1 Kpc) pod rygorem odpowiedzialności porządkowej i odszkodowawczej na podstawie art. 892 Kpc. Dopiero prawomocne umorzenie egzekucji z niepodlegającej zajęciu wierzytelności może doprowadzić do uchylenia jej zajęcia (art. 826 Kpc) i odzyskania przez klienta prawa do dysponowania środkami na rachunku. Klient powinien wystąpić do komornika z wnioskiem o zwolnienie spod egzekucji lub umorzenie postępowania z wierzytelności nie podlegającej zajęciu. Przysługuje mu również skarga na postanowienie komornika, oraz jeżeli komornik zwleka z rozstrzygnięciem - skarga na bezczynność komornika (art. 767 Kpc).”

Artykuł 1083 kpc, na który powołuje się bank, dotyczy dochodów wymienionych w art. 831 § 1 pkt 2, a unijne środki pomocowe opisane są w art. 831 § 1 pkt 2a.

Dotyczy to różnych pieniędzy. W pkt. 2 chodzi o „sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;”, w pkt. 2a mówi się natomiast o „środkach pochodzących z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone”.

Dlaczego tak długo nie można dopatrzyć się różnicy w pochodzeniu tych zajętych pieniędzy i rodzaju długu, który ma być zaspokojony? Czy nie ma opracowanych procedur postępowania w takich przypadkach, tylko wyjaśnianie tego ma trwać miesiącami?

Chcieliśmy też poznać stanowisko komornika. W piątek nie było w kancelarii nikogo, kto mógłby odpowiedzieć na nasze pytania. Czekamy więc na odpowiedź pisemną.

- Od miesiąca nie mogę wypłacić pieniędzy – mówi rolnik.

Kogo nie boli, temu powoli…

 

×