Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Co zawiera projekt programu wsparcia rynku wieprzowiny?

Autor:

Dodano:

Pod koniec zeszłego tygodnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowało projekt Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Jakie są plany rozwoju sektora produkcji wieprzowiny?

Na początku sierpnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt zapowiadanego od dawna Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce. Jednym z elementów programu jest projekt rozwoju rynku wieprzowiny w naszym kraju. Zawiera on główne cele i wyzwania stojące przed sektorem produkcji trzody chlewnej w naszym kraju.

Do głównych celów programu należą:

- rozwój produkcji świń w oparciu o istniejące zasoby;

- poprawa konkurencyjności krajowej produkcji trzody na rynku unijnym (poprzez konsolidację mniejszych gospodarstw i ograniczenie kosztów produkcji);

- stabilizacja dochodów krajowego sektora.

Jako najważniejsze wyzwania stojące przed krajowym sektorem produkcji żywca wieprzowego program wymienia:

- poprawę współpracy w ramach łańcucha marketingowego (zwłaszcza konsolidację producentów żywca);

- dostosowanie skali, struktury i efektywności produkcji do wymogów rynku (poprawa wskaźników produkcyjnych i parametrów genetycznych zwierząt);

- kreowanie właściwego przekazu dotyczącego mięsa wieprzowego, kierowanego do konsumentów;

- właściwe wdrażanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych;

- opracowanie rozwiązań dla małych i średnich gospodarstw (chów w systemie alternatywnym, mający na celu wygenerowanie większej wartości dodanej);

- wykorzystanie możliwości stabilizowania dochodów (fundusz stabilizacji przychodów rolniczych, kontrakty terminowe).

Program zawiera także wskaźniki realizacji celów takie jak:

- zwiększenie krajowego pogłowia świń przynajmniej o 20 – 30 proc.;

- wzrost eksportu mięsa wieprzowego o co najmniej 15 proc.;

- wzrost odsetka żywca wieprzowego wyprodukowanego przez grupy producenckie, organizacje i spółdzielnie rolnicze do 30 proc.;

- wzrost o przynajmniej 80 proc. udziału żywca wieprzowego wprowadzanego do obrotu na podstawie umów na dostarczanie produktów rolnych.

Przedstawiony projekt zostanie teraz przekazany do konsultacji społecznych.

 

×