Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ODR-y po nowemu

Autor:

Dodano:

Podczas konferencji prasowej w MRiRW podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował o zmianach związanych z przejęciem ODR-ów przez ministerstwo rolnictwa.

– Od 20 sierpnia br. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. poz.1176). Wiceminister Zarudzki poinformował, że na podstawie tej ustawy do zadań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi należeć będzie:

Zmianie uległ status prawny Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Z samorządowych wojewódzkich osób prawnych stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną, przy czym zachowują swój dotychczasowy majątek.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze zarządzenia nadał z dniem 20 sierpnia 2016 r., a więc z równocześnie z wejściem w życie przepisów ustawy, statuty wszystkim szesnastu wojewódzkim ODR-om. Również z dniem wejścia w życie ustawy zostało dostosowane do nowych przepisów rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

Znowelizowana ustawa nakłada na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązek powołania Rad Społecznych Doradztwa Rolniczego, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

– Zmianie ulegnie skład poszczególnych rad, ponieważ liczba członków zwiększa się z 11 do 12 – poinformował wiceminister Zarudzki i dodał, że dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zgodnie z art. 4 ustawy nowe rady mają zostać powołane w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie. Do końca 2016 r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą funkcjonować na podstawie programu działalności, planu finansowego i cennika, zatwierdzonych przez zarząd województwa.

Dotychczas minister rolnictwa miał niewielki wpływ na realizację zadań ustawowych przez ODR-y. Do jego kompetencji należało przekazywanie, na podstawie umowy z Ośrodkiem, środków finansowych ma funkcjonowanie ODR w ramach dotacji celowych z budżetu państwa. Jednocześnie decyzje o kierunkach i priorytetach działalności ODR podejmowały zarządy poszczególnych województw, zatwierdzając roczne plany działalności ODR.

Wiceminister podkreślił, że obecne rozwiązanie, dające ministrowi możliwość bezpośredniego wpływu na działalność ośrodków, w tym wyznaczania priorytetów ich pracy na dany rok, pozwoli na efektywniejsze zarządzanie środkami dotacji, a tym samym lepsze funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Zmiana podległości i nadzoru pozwoli również na ujednolicenie organizacji pracy i sposobów działania ODR.

Ponadto, jak zaznaczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki skupienie nadzoru nad systemem doradztwa w jednej instytucji usprawni komunikację pomiędzy wszystkimi jednostkami doradztwa rolniczego, a także pomiędzy tymi jednostkami a pozostałymi agendami rządowymi, działającymi w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi.

– Ośrodki Doradztwa Rolniczego, dzięki ścisłej współpracy z instytutami badawczymi, będącymi w nadzorze resortu rolnictwa, będą mogły znacznie mocniej zaangażować się
w proces transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej, umożliwiając tym samym podniesienie konkurencyjności polskiego rolnictwa – zaznaczył wiceminister.

Ryszard Zarudzki zapewnił, że zakładane efekty zmian w przepisach dotyczących jednostek doradztwa rolniczego pozwolą na podniesienie jakości pracy ośrodków, dostosowanie programów ich działalności do oczekiwań klientów, a przede wszystkim na zwiększenie roli ODR w realizacji założeń Wspólnej Polityki Rolnej i nowych wyzwań, jakie stają przed rolnictwem. Wiceminister podkreślił, że polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich ma charakter horyzontalny i odpowiada za nią minister rolnictwa, a system doradztwa rolniczego jest jednym z kluczowych instrumentów wspomagających realizację zadań w zakresie polityki rolnej państwa oraz zadań wynikających ze WPR, w tym możliwości korzystania przez polskich rolników ze środków UE.

Nie zmieniają się przepisy, w myśl których ODR w ramach swojej działalności powinny współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego oraz uwzględniać kierunki rozwoju wyznaczone w regionalnych i lokalnych programach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ustalonych przez właściwe organy samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także udzielać ODR-om dotacji podmiotowych na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

 

 

×