Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprzedajesz gospodarstwo? Weź też 120 proc. dopłat

Autor:

Dodano:

Trwa nabór wniosków o pomoc z PROW dla osób przekazujących trwale małe gospodarstwa. Sprzedający lub darujący małe gospodarstwa mogą teraz otrzymać z PROW 120 proc. dopłat bezpośrednich, jakie przysługiwałyby im do 2020 roku.

Od 12 września trwa nabór wniosków  o przyznanie pomocy na "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" z PROW 2014-2020.

Kto może skorzystać z tej płatności? Warunki postawiono zarówno przekazującemu, jak i przejmującemu gospodarstwo.

Otóż przekazujący musi mieć gospodarstwo niewielkie, upoważniające do otrzymywania płatności bezpośrednich mieszczących się w granicy systemu dla małych gospodarstw (do 1250 euro). Musi być wpisany do ewidencji producentów i ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Musi też mieć ukończonych 18 lat i być obywatelem państwa członkowskiego UE. Ma zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa i nie podejmować jej przez 5 lat od tego dnia, oraz nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS – jeśli podlegał. Musi swoje gospodarstwo przekazać trwale innemu rolnikowi (osobie fizycznej, prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej; może też przekazać gospodarstwo na rzecz więcej niż jednego przejmującego – wówczas każdy z nich musi spełniać poniższe warunki), prowadzącemu na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące warunki:

a) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

b) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

c) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych, a w przypadku osoby fizycznej – do prowadzenia tej działalności osobiście, i zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego powiększonego w wyniku przejęcia gruntów rolnych, przez 5 lat od dnia przejęcia gospodarstwa rolnego.

Trwałe przekazanie gospodarstwa oznacza przekazanie wszystkich gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz zwierząt gospodarskich, objętych systemem dla małych gospodarstw wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika, będących zarówno przedmiotem jego odrębnej własności, jak również przedmiotem współwłasności.

Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych lub współposiadanych przez rolnika i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przejmującemu gospodarstwo też postawiono wymagania.

Powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym przejmującego gospodarstwo rolne, po przejęciu gruntów rolnych, ma być równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym jest większa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie; w przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to, w którym jest położona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, według stanu po przejęciu gruntów.

Przy ustalaniu powierzchni gruntów rolnych, po przejęciu gruntów od rolnika, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne, sumuje się powierzchnię gruntów rolnych stanowiących przedmiot:

1) własności lub współwłasności małżeńskiej;

2) użytkowania wieczystego;

3) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 6 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 6 lat od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy;

4) dzierżawy od podmiotów innych, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną na okres co najmniej 6 lat, liczonych od dnia następującego po dniu zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Można przekazać wyłącznie gospodarstwo rolne, w którym co najmniej 70% wszystkich gruntów rolnych wchodzących w jego skład stanowią grunty rolne będące co najmniej od roku do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy własnością lub współwłasnością rolnika.

Trwałe przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. W przypadku gruntów dzierżawionych przez rolnika, warunek trwałego przekazania uważa się za spełniony po rozwiązaniu wszystkich umów dzierżawy gruntów wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa oraz zwrocie przedmiotu dzierżawy.

Pomoc przyznaje się jednorazowo, w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw,  przyznanych w roku, od którego rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego:

a) do 3 ha gruntów rolnych – 1 punkt,

b) powyżej 3 ha i nie więcej niż 6 ha gruntów rolnych – 3 punkty,

c) powyżej 6 ha gruntów rolnych – 5 punktów;

2) powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne:

a) do 5 ha gruntów rolnych – 3 punkty,

b) powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha gruntów rolnych – 2 punkty,

c) powyżej 10 ha gruntów rolnych – 1 punkt;

3) przekazanie gospodarstwa rolnego osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie – 3 punkty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli rolnik uzyskał co najmniej 3 punkty.

Nabór wniosków zakończy się 11 października.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy mają być wydane w ciągu 90 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Podano sankcje karne, jeżeli beneficjent, po otrzymaniu pomocy, nie spełni warunków  - do zwrotu całości otrzymanej kwoty.

Zasady pomocy określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW na lata 2014–2020. (w załączeniu)

Maksymalna wysokość płatności, jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo, wynosi obecnie równowartość 7,5 tys. euro – wyliczyła ARiMR (1250 euro razy 120 proc. razy 5 lat). W PROW 2014-2020 przeznaczono na to działanie 130 mln euro.

×