Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

65 lat Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

Autor:

Dodano:

W czerwcu 2016 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodziła jubileusz 200-lecia, a we wrześniu miał miejsce drugi jubileusz – 65-lecia Wydziału Nauk o Zwierzętach, dawniej Wydziału Zootechnicznego.

Konferencje rozpoczęło wystąpienie rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.

W dalszej części konferencji związanej z obchodami 65-lecia prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach przestawiła historię Wydziału Zootechnicznego przekształconego później w Wydział Nauk o Zwierzętach.

Już w 1938 r. prof. T. Olbrycht zgłaszał projekt stworzenia Wydziałów Zootechnicznych, jako amalgamatu odnośnych dyscyplin dotychczasowych Wydziałów Rolniczych i Weterynaryjnych. Idea ta została zrealizowana w roku akademickim 1951/1952, gdy powołano wydziały zootechniczne w 6 wyższych uczelniach rolniczych. Obok istniejącego już Wydziału Zootechnicznego na WSR w Olsztynie, utworzono podobne Wydziały na WSR w Poznaniu, SGGW w Warszawie i na WSR we Wrocławiu, a nieco później także na WSR w Krakowie i w Lublinie Jeszcze później powstały wydziały zootechniczne na uczelniach w Szczecinie, Bydgoszczy i w Siedlcach.

 Organizację Wydziału Zootechnicznego SGGW powierzono prof. Władysławowi Hermanowi, absolwentowi i pracownikowi Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej w Dublanach.W roku akademickim 1950/51 prof. W. Herman został dziekanem Wydziału Rolniczego, a jesienią 1951 r. organizatorem i pełniącym obowiązki dziekana Wydziału Zootechnicznego z poleceniem uruchomienia zajęć dydaktycznych z dniem 1 października 1951 r.

Pierwszy na Wydziale Zootechnicznym SGGW zespół samodzielnych pracowników nauki tworzyli profesorowie W. Herman, F. Staff i J. Rostafiński oraz docenci Edward Szyfelbejn i Ryszard Szretter. W latach 1951-1955 w skład kadry Wydziału weszli profesorowie Franciszek Abgarowicz i Mieczysław Czaja, doc. Kazimierz Stegman i zastępcy profesorów Jan Pająk, Ewa Potemkowska, Adam Skoczylas.

Wydział wielokrotnie zmieniał siedzibę, by w 2001 r. znaleźć się w całości w Kampusie SGGW przy ul. Ciszewskiego 8.

Po likwidacji PGR-ów, dla których kadry kształcił m.in. Wydział Zootechniczny nastąpiła zmiana zakresu kształcenia. W tym czasie dynamicznie wzrastało znaczenie zwierząt towarzyszących człowiekowi takich jak psy, koty i inne, oraz presja rozwijającej się hodowli amatorskiej. Kształcenie na wydziale musiało przystosować się do zmieniających się potrzeb gospodarki, przy jednoczesnym szerszym uwzględnieniu w ofercie edukacyjnej wiedzy w zakresie biologii środowiska, ekonomii i marketingu oraz hodowli małych zwierząt. Wyrazem dostosowania się wydziału do powyższych przemian były m.in. zmiana nazwy Wydziału Zootechnicznego na Wydział Nauk o Zwierzętach w 2000 r. oraz zmiany profilu kształcenia i wprowadzanie nowych specjalności.

W roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Zwierzętach studiowało ponad 1100 osób.

O osiągnięciach i planach naukowych w poszczególnych katedrach, ich osiągnieciach i planach naukowych mówili:

Dr Iwona Lasocka z Katedry Biologii Środowiska Zwierząt, prof. dr hab. Tadeusz Kaleta z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, prof. dr hab. Roman Niżnikowski z Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt, prof. dr hab. Ewa Sawosz – Chwalibóg z Katedry Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, prof. dr hab. Teresa Ostaszewska z Samodzielnego Zakładu Ichtiobiologii Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury oraz prof. dr hab. Beata Madras-Majewska z Pracowni Pszczelnictwa.

Gratulacje władzom wydziału złożyli naukowcy z uniwersytetów rolniczych i branżowych instytutów naukowych.

Konferencję zakończyły prezentacje sponsorów uroczystości.

 

×