Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Minimalne wynagrodzenie i KRUS na wniosek?

Autor:

Dodano:

Możliwe ma być ubezpieczenie na wniosek w KRUS i „automatyczne” w ZUS przy pełnym minimalnym wynagrodzeniu - ale nie otrzymywanym z tytułu umowy o pracę. Poselski projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to w części odpowiedź na postulaty niektórych środowisk rolniczych, w części natomiast próba ratowania sytuacji KRUS wywołanej brakami w dotychczas obowiązujących przepisach.

Pierwsza z proponowanych zmian ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, złożonej właśnie w Sejmie przez grupę posłów reprezentowanych przez Roberta Telusa, to kolejny krok na drodze do dopuszczenia podwójnego ubezpieczenia – w ZUS i na wniosek w KRUS. 2353 osoby mają skorzystać na zmianie w przepisach, polegającej na podwyższeniu do minimalnego wynagrodzenia (dotąd dopuszczano jego 50 proc.) kwoty warunkującej możliwość podlegania na wniosek ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia danej osoby powszechnym ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo pełnienia funkcji w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem.

Jak podano w uzasadnieniu, ubezpieczenie społeczne rolników kontynuowałoby 75% rolników (domowników) wyłączonych z tego ubezpieczenia w 2015 roku w związku z osiągnięciem przychodu w rozliczeniu miesięcznym w kwocie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2353 osoby spośród 3137 osób wykluczonych.

Ile osób podjęłoby dopiero teraz taką próbę otrzymywania wynagrodzenia bez konieczności rezygnacji z KRUS – nie podano.

Druga proponowana zmiana jest efektem tego, że „Kasa uzyskała informację o pierwszym niekorzystnym wyroku, który podważa nowelizację statutu KRUS w zakresie możliwości skutecznego odwoływania ze stanowiska zastępcy dyrektora oddziału regionalnego.”

Zatem zaproponowano nowe uregulowanie tej kwestii, rozszerzając ustawowe możliwości prezesa w zakresie kształtowania stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowniczych. Stosowny zapis miałby brzmieć: „Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba ze odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania”.

Projekt zawiera też trzecią zmianę: „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Kasy, w tym tryb sporządzania planu rzeczowo-finansowego Kasy, państwowych funduszy celowych i funduszu składkowego, będących w dyspozycji Prezesa Kasy i dokonywania w nich zmian oraz gromadzenia i wydatkowania środków, jak również lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przepływu tych środków.”

Ma to być przepis przejściowy, umożliwiający do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, zachowanie mocy dotychczasowych przepisów w tym zakresie.

„Wprowadzenie ww. zmiany umożliwi podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego, celem efektywnego zarządzania tymi środkami, przy zachowaniu terminowej realizacji zadań i bezpieczeństwa środków, a tym samym również realizację wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli” - uzasadniono.

×