Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak dokumentować rolniczą sprzedaż detaliczną?

Autor:

Dodano:

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników dopuszcza nieopodatkowaną sprzedaż żywności przez rolnika do uzyskania przychodu nieprzekraczającego 20 tys. zł rocznie.

Przychody do kwoty 20 000 zł rocznie, ze sprzedaży produktów nieprzekraczającej ilości, która może być zbywana w ramach rolniczego handlu detalicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - są nieopodatkowane. Zwolnienie to ma charakter pomocy de minimis.

Przychody przewyższające podaną kwotę można opodatkować ryczałtowo.

A jak dokumentować sprzedaż detaliczną?

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny prowadzi i przechowuje dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:

1) numer kolejnego wpisu;

2) datę zbycia żywności;

3) ilość i rodzaj zbytej żywności.

W wyjątkowych przypadkach sprzedaż taką może prowadzić pośrednik.

Pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żywność wyprodukowaną przez inny podmiot, prowadzący taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu:

1) prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości tak zbywanej żywności odrębnie dla każdego podmiotu;

2) przekazuje tak sporządzoną dokumentację podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po zakończeniu wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

Dokumentacja ta zawiera dodatkowo: miejsce zbycia żywności; imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, który zbywał żywność podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

Informacje dotyczące zbycia są umieszczane w dokumentacji niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności konsumentowi finalnemu.

Dokumentację przechowuje się przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

Więcej o rolniczym handlu detalicznym: Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru rolniczego handlu detalicznego?

×