Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ptaki polskich Karpat - zinwentaryzowane przez OTOP

Autor:

Dodano:

68 gatunków ptaków leśnych, 168 - nadrzecznych i 33 gatunki wysokogórskie można spotkać w polskich Karpatach. Dane statystyczne nt. ptaków tego regionu uzyskało - w wyniku inwentaryzacji - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Wyniki badań ornitolodzy zawarli w książce "Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona", dostępnej także online pod adresem www.ptakikarpat.pl.

Podczas inwentaryzacji ptaków największy nacisk położono na rozpoznanie sytuacji gatunków najrzadszych, najbardziej zagrożonych i takich, które w skali Polski swe najważniejsze lęgowiska mają właśnie w Karpatach. Są to m.in.: orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, dzięcioł trójpalczasty, pluszcz i drozd obrożny oraz gatunki wysokogórskie: siwerniak i płochacz halny.

Rozległość Karpat i trudne warunki terenowe uniemożliwiały bezpośrednie policzenie ptaków, dlatego w badaniach skorzystano z metody reprezentacyjnej, czyli wyników inwentaryzacji na mniejszych, reprezentatywnych dla obszaru powierzchniach próbnych, które pozwoliły ocenić wielkość populacji wybranych gatunków.

- Dzięki badaniom wiemy, że dotychczasowe oszacowanie liczebności krajowej populacji dzięcioła trójpalczastego na 500-800 par jest najprawdopodobniej zaniżone. Teraz wiemy, że taka liczba tych ptaków gnieździ się w samych tylko Karpatach, a gatunek ten występuje przecież także w innych regionach Polski - powiedział koordynator projektu dr Tomasz Wilk.

Z kolei ornitolog Rafał Bobrek zwrócił uwagę, że sóweczka jest "bardziej karpackim gatunkiem, niż dotąd uważano". - Badania OTOP pokazały, że zasiedla ona 32 proc. pól 10×10 km, na które podzielono Karpaty, a ten obraz rozmieszczenia istotnie różni się od danych historycznych. W latach 1985-1991 gatunek ten został stwierdzony w Karpatach jedynie na 1,4 proc. pól atlasowych o wymiarach 9×12 km - wyjaśnił.

W wyniku inwentaryzacji badacze określili, że w polskich Karpatach żyje 68 gatunków ptaków leśnych, z których najliczniejszą grupę stanowią zięby, sosnówki, rudziki. Siedem gatunków ptaków leśnych w Karpatach jest wymienionych w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt". Spośród tych gatunków najczęściej odnotowywano dzięcioła białogrzbietego, natomiast stwierdzenia głuszca, orła przedniego i włochatki miały charakter incydentalny.

Badacze doliczyli się też 168 gatunków ptaków nadrzecznych. Spośród nich ptakami zagrożonymi są m.in. rybitwa białoczelna i podróżniczek. W okresie lęgowym ponad górną granicą lasu polskiej części Karpat można było zaobserwować 33 gatunki ptaków wysokogórskich - spośród nich płochacz halny i czeczotka zaliczały się do gatunków zarejestrowanych w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt".

Osobne miejsce poświęcono sowom. Inwentaryzacja wykazała, że w polskich Karpatach żyje siedem gatunków sów, z czego sześć to gatunki leśne, a jeden gatunek terenów otwartych (pójdźkę) stwierdzono incydentalnie. Najczęściej obserwowanymi gatunkami były: puszczyk zwyczajny i puszczyk uralski; najrzadziej - puchacz.

Dzięki trwającemu przez ostatnie pięć lat projektowi OTOP nie tylko przeprowadzono szczegółową inwentaryzację kluczowych gatunków, ale stworzono również strategie ochrony ptaków dla 10 nadleśnictw i kierunki rozwoju prośrodowiskowej działalności gospodarczej dla 12 gmin.

Projekt "Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony" współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

×