Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnik-przedsiębiorca będzie miał tańszą energię?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 04-08-2017 09:27

Przyznanie przedsiębiorcom, jakimi są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w warunkach domowych, wzmożonej ochrony prawnej właściwej konsumentom i odbiorcom w gospodarstwie domowym w stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi proponują autorzy złożonego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne.

Przedsiębiorca byłby traktowany jako odbiorca w gospodarstwie domowym – do pewnej granicy zużycia paliwa gazowego, ciepła i energii elektrycznej.

Taką zmianę proponują posłowie PO. „Projektowana nowelizacja skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących z wyboru lub konieczności działalność w miejscu zamieszkania, z reguły o niewielkim rozmiarze, dającą pogodzić się z zasadniczym przeznaczeniem obiektu dla celów socjalno-bytowych, mieszkalnych” - podają w uzasadnieniu. Zużycie paliwa gazowego lub ciepła nie ma być siłą napędową prowadzonej działalności.

Takie rozwiązania są już w innych krajach - w niemieckiej ustawie prawo energetyczne odbiorcą w gospodarstwie domowym jest taki odbiorca końcowy, który zużywa energię (elektryczną, paliwo gazowe) głównie dla własnych potrzeb domowych, lub którego roczne zużycie nie przekracza 10 000 kWh dla potrzeb własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub zawodowej.

Jak wyliczają za GUS pomysłodawcy projektu, w Polsce większość gospodarstw domowych zużywa rocznie między 2001 a 3000 kWh, przy czym przeciętne roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym to zaledwie 2173 kWh, mniejsze zużycie jest w miastach – 1976 kWh, a większe na wsi – 2506 kWh.

Zmiana przepisów oznaczałaby ułatwienia w zawieraniu umów i niższe ceny.

„(...) proponowana nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zdejmuje z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce wysokie wymagania dochowania profesjonalizmu w stosunkach prawnych nawiązanych z przedsiębiorstwami energetycznymi, otwierając perspektywę przekierowania ich potencjału na rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym, możliwościami i zainteresowaniami.

Przyznanie tej grupie przedsiębiorców wzmożonej ochrony prawnej właściwej konsumentom (zgodnie z kodeksem cywilnym) oraz odbiorcom w gospodarstwie domowym (zgodnie ustawą – Prawo energetyczne, zarówno w zakresie praw, jak i niższej ceny za energię elektryczną) w stosunkach z przedsiębiorstwami energetycznymi należy postrzegać jako realne wsparcie i niedyskryminującą preferencję w prowadzonej działalności gospodarczej. Odnieść to należy do przedsiębiorców prowadzących z wyboru lub z konieczności działalność gospodarczą w warunkach domowych. Pozwoli zaoszczędzić ich czas i środki. Wobec przedsiębiorców działających w Polsce należy prowadzić politykę umożliwiającą realnie podniesienie ich konkurencyjności oraz zapewnić uproszczenie warunków prowadzenia biznesu” – podano w uzasadnieniu.

Wyliczono następujące korzyści:
„Przyznanie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą umiejscowioną jednocześnie w gospodarstwie domowym statusu odbiorcy w gospodarstwie domowym, w zakresie związanym z tą działalnością, oznacza polepszenie sytuacji prawnej w umowach energetycznych wobec dostawców energii elektrycznej, paliwa gazowego i ciepła. Tej grupie odbiorców końcowych zapewni prawo do skorzystania z usługi powszechnej, prawo wyboru i zmiany sprzedawcy paliwa gazowego i energii z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, uzyskanie informacji o prawach odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów, możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej, miejscu i sposobie zapoznania się, z mającymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego, a także zapewni uprawnienia związane z reklamacją na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego wznowienia dostaw, oraz możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu z przedsiębiorstwem energetycznym przed koordynatorem przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Mieszany charakter zużycia danego medium, z wyraźnym wskazaniem, iż dostarczanie ma być przede wszystkim związane z celami socjalno-bytowymi, mieszkaniowymi, a jedynie ubocznie dla potrzeb działalności gospodarczej powinien skłaniać przedsiębiorstwa energetyczne do uznania, że umowa obejmująca dostarczanie paliwa gazowego, energii lub ciepła zawarta została na warunkach umowy z konsumentem.”

Aby uzyskać status odbiorcy w gospodarstwie domowym przedsiębiorca - odbiorca końcowy składałby oświadczenie o celu zużycia paliwa gazowego, ciepła, a w odniesieniu do energii elektrycznej – także określenia wielkości rocznego zużycia, wobec przedsiębiorstwa energetycznego.

Przewidziano, że odbiorcy końcowi zużywający ciepło lub paliwa gazowe dla celów prowadzonej działalności gospodarczej lub zużywający energię elektryczną w wielkości przekraczającej 500 kWh rocznie nie mogą być traktowani albo przestają być traktowani jako odbiorcy w gospodarstwie domowym.

×