Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wizja bliskich zmian

Autor: Sebastian Balcerak

Dodano: 29-11-2006 15:42

Komisja Europejska chce uruchomić już od roku 2007 prawne gwarancje prowadzenia działalności rolniczej na cele energetyczne. Niestety, w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

W obecnym stanie prawnym państwa członkowskie, które stosują uproszczony system płatności bezpośrednich, nie mogą korzystać ze wspólnotowego wsparcia upraw roślin energetycznych. W przypadku Polski pieniądze wspierające uprawy energetyczne pochodzą z budżetu krajowego, uzupełniającego płatności bezpośrednie. Ale system ten na poziomie unijnym poddanie zostanie gruntownej rewizji legislacyjnej na przełomie roku 2006/2007. Przy tej okazji Komisja Europejska najprawdopodobniej rozszerzy zakres stosowania wspólnotowej premii energetycznej (45 EUR/ha) na państwa członkowskie stosujące uproszczony system płatności bezpośrednich. Mówi się o wejściu w życie tej regulacji już 1 stycznia 2007 r. Nie wiadomo tylko, jaki będzie los krajowych środków uzupełniających, przeznaczanych dotychczas na ten cel. Obecnie krajowa płatność do upraw energetycznych przysługuje dla działek, w stosunku do których nie wnioskowano o przyznanie płatności obszarowej. Niemniej włączenie odpowiedniej puli wspólnotowej premii energetycznej do puli środków przyznanych nam na dopłaty bezpośrednie znacząco wpłynęłoby na poprawę konkurencyjności upraw. Możliwe byłoby ubieganie się dla tej samej działki o dwie płatności: oddzieloną od produkcji i połączoną z produkcją – np. premię energetyczną. Konieczne jest też zwiększenie areału upraw energetycznych, do których przysługują dopłaty. Obecnie wynosi on 1,5 mln ha, ale jedynie dla państw starej Unii.

Komisja Europejska przedłoży też propozycję uproszczenia kryteriów przyznawania premii energetycznej. Spodziewane jest zredukowanie barier administracyjnych dla dostawców, organów rejestrujących i wreszcie przetwórców biomasy.

Biomasa a rozwój obszarów wiejskich
Rozwój sektora biomasy w Polsce nie zależy jednak wyłącznie od płatności bezpośrednich do powierzchni upraw roślin energetycznych. Poza wsparciem tego kierunku działalności rolniczej z pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej konieczne jest również rozwijanie pełnego łańcucha produkcyjnego w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013. Najistotniejsze znaczenie będą miały działania osi III PROW 2007–2013: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Niemniej inwestycje związane z wytwarzaniem materiałów energetycznych z biomasy stanowić będę w obu działaniach tylko jeden z blisko 11 komponentów (obok takich gałęzi usług, jak turystyka, transport, usługi komunalne, czy rzemiosło i rękodzielnictwo), a kwota przeznaczona na te dwa działania dla wszystkich komponentów najprawdopodobniej nie przekroczy 4 proc. całego budżetu PROW na lata 2007–2013. Dlatego niezbędne będzie poświęcenie przez producentów na ten cel środków z działań inwestycyjnych z osi I, a tu prym wiodą potrzeby głównych kierunków produkcji w gospodarstwach rolnych i miejsca na innowacje będzie niewiele.

Autor pracuje w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej

Źródła: "Farmer" 16/ 2006

×