Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nawet ciągły nabór i pomoc dla wszystkich w ramach PROW na odtworzenie gospodarstwa

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 21-06-2018 09:52

MRiRW znosi kryteria wyboru i minimalny limit 2 punktów dla ubiegających się o pomoc na odtworzenie gospodarstwa po klęskach i niekorzystnych zjawiskach klimatycznych.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dotyczą kilku istotnych kwestii.

Po pierwsze określono, że pomoc nie będzie mogła być udzielana na odtworzenie budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Kosztem kwalifikowanym może być zakup wyposażenia w postaci nowych tuneli foliowych.

Doprecyzowano, że jeżeli rolnik nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia upraw, o połowę pomniejsza się kwotę ustaloną na odtworzenie plantacji lub sadu (a więc kwotę ustaloną jako 80 proc. kosztów kwalifikowanych).

Po drugie uregulowano kwestie dotyczące naboru wniosków. Nabór będzie odbywać się w terminie nie krótszym niż 7 dni – ale zrezygnowano z zastrzeżenia „nie dłuższym niż 30 dni”.

W związku z tym zniesiono też zakaz składania kilku wniosków – jak podano, mogą się zdarzyć przypadki, że w trakcie jednego naboru rolnik będzie chciał złożyć kilka wniosków dotyczących innych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Zniesiono kryteria wyboru, opierając się na unijnym zapisie pozwalającym udzielać pomocy wszystkim kwalifikującym się wnioskodawcom, zatem wszyscy poszkodowani rolnicy będą mogli uzyskać pomoc w ramach dostępnych środków. Przypomnijmy, że dostęp do pomocy uwarunkowany jest poniesieniem strat wynoszących co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji oraz strat w środku trwałym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Więcej o zasadach naboru: Odtworzenie zniszczonych klęskami gospodarstw z pomocą z PROW

Kolejność przyznania pomocy ustalana będzie na podstawie kolejności wpływu do ARiMR wniosku o przyznanie pomocy. Ma to znaczenie w przypadku, gdy zapotrzebowanie przekracza dostępne środki finansowe. Termin wezwania do zawarcia umowy to nadal 4 miesiące, ale liczone od dnia złożenia wniosku.

W umowie będą zawierane postanowienia dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań.

W ocenie skutków regulacji podano, że problem dotyczy ok. 3600 rolników.

Na „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” jest w PROW 1 327 946 624,93 zł.

Dotychczas na „Inwestycje odtwarzające” złożono 1 074 wnioski, pomoc otrzymało 13 beneficjentów (i 2 na „Inwestycje zapobiegające”) – limit wykorzystania pomocy na „Przywracanie potencjału” to 0,04 proc. - zrealizowano płatności na kwotę 582 202 zł, tym na „Inwestycje odtwarzające” zrealizowano płatności w wysokości 320 352,20 zł, a na „Inwestycje zapobiegające” w wysokości 261 849,80 zł.

Projekt w załączniku.

×