Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Siew - kluczowy czynnik dobrych wschodów

Autor:

Dodano:

Na jakość wschodów rzepaku wpływa nie tylko wysiew precyzyjnej ilości nasion na jednostkę powierzchni, lecz także ściśle określona głębokość i równomierne rozłożenie ich w rzędzie. Podpowiadamy zatem, jak prawidłowo przygotować siewnik i jakie nowe technologie przychodzą z pomocą, aby uzyskać najlepsze efekty wschodów i w ich efekcie - także plonów.

Precyzyjny wysiew nasion to podstawa dobrych wschodów i baza do dalszych zabiegów agrotechnicznych związanych z prowadzeniem łanu. W przypadku rzepaku - ze względu na niewielki rozmiar nasion i ich dawkę na hektar czynność ta ma szczególne znaczenie. Niezależnie od technologii siewu - rzędowej czy coraz popularniejszej punktowej - kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie siewnika.

PRECYZYJNA DAWKA WYSIEWU

W pierwszej kolejności, podobnie jak w przypadku wysiewu jakiegokolwiek innego gatunku, przygotowanie siewnika należy rozpocząć od ogólnych oględzin maszyny. Wśród podstawowych czynności serwisowych do najważniejszych należy wykluczenie usterek napędu aparatów wysiewających, które odpowiadają za precyzyjne podawanie nasion do redlic i dawkę wysiewu. Warto tutaj zwrócić uwagę na stan kółek wysiewających i system ich mocowań: czy nie ma nadmiernych luzów, czy wszystkie się obracają i czy ich podstawy nie są obluzowane i przylegają na jednakowej odległości (siewniki rzędowe). Podczas wykonywania próby kręconej można porównać ilość nasion wydawanych przez każdy z aparatów, dzięki czemu można ocenić równomierność ich pracy, a tym samym stan regulacji czy wykryć ewentualne usterki.

Spory wpływ na precyzję wysiewu ma także stan koła napędowego przekładni. Jeśli jest on realizowany przez koło ostrogowe, należy sprawdzić, czy jego palce zewnętrzne nie są nadmiernie zużyte, a w przypadku koła ogumionego niezbędną czynnością jest kontrola ciśnienia powietrza. Nawet niewielka zmiana średnicy owych kół na sporej powierzchni pola będzie powodowała zmianę dawki wysiewu, czego nie da się zweryfikować podczas próby kręconej. Dlatego też mimo dokładnego ustalenia dawki podczas próby warto przynajmniej na początku siewu, np. po zasianiu 1 ha, skontrolować ilość wysianego materiału.

Poza aparatami wysiewającymi ważną pozycją jest kontrola przewodów transportujących nasiona do redlic. Trzeba koniecznie sprawdzić ich drożność, a szczególnie zwrócić uwagę na stan połączeń na wejściu i wyjściu. Nawet niewielkie nieszczelności czy załamania, które mogą nie mieć wpływu na jakość siewu nasion zbóż, w przypadku małych ziarenek rzepaku mają znaczenie. Przechodząc poniżej przewodów, trzeba ocenić stan redlic. Jeśli płozy redlic (lub tarcze dysków) są mocno zużyte, ale równomiernie, można zaryzykować siew, pamiętając o zwiększeniu ich docisku lub zmianie położenia kółek utrzymujących głębokość siewu (kopiujących), tak aby zachować pożądaną głębokość siewu. Jeśli płozy redlic są wydarte w różnym stopniu, osadzanie nasion w glebie nie będzie jednakowe, czego efektem mogą być nierównomierne wschody.

Przy ustawianiu dawki wysiewu należy pamiętać, że znaczenie ma tutaj nie tylko właściwe ustawienie przekładni napędzającej aparaty wysiewające, lecz także zastosowanie odpowiednich kółek wysiewających (w zależności od siewnika wymienia się je lub zmienia tryb ich pracy), ustawienie zasuw i wielkość szczeliny denek. Warto wszystkie te elementy sprawdzić krok po kroku, ponieważ ich ustawienie będzie się znacząco różniło w porównaniu z w ysiewem nasion zbóż.

GŁĘBOKOŚĆ WARUNKUJE WSCHODY

W regulacji głębokości siewu, gdzie za optymalną uważa się 2 cm, kluczową rolę odgrywa ustawienie nacisku redlic do podłoża. W zależności od siewnika, może się to odbywać na różne sposoby: mechanicznie za pomocą sprężyn lub hydraulicznie, gdzie rolę "dociskaczy" pełnią siłowniki hydrauliczne najczęściej sterujące sekcjami elementów wysiewających. Takie rozwiązanie jest dzisiaj coraz częściej stosowane w nowoczesnych siewnikach rzędowych i punktowych. Punktem wyjściowym powinno być ustawienie wartości docisku wskazanej przez producenta w instrukcji obsługi, ale w bardzo dużej mierze będzie ona zależała od danego pola: rodzaju i wilgotności gleby czy sposobu uprawy przedsiewnej. Dlatego taka regulacja musi być koniecznie weryfikowana indywidualnie na polu. Duże znaczenie przy tym ma również prędkość jazdy - zawsze, gdy jest większa, stopień wyrównania głębokości jest mniejszy. Aby jak najbardziej zniwelować wpływ prędkości jazdy na zagłębienie redlic, zalecane jest ustawienie wyższych wartości docisku, a funkcję regulacji głębokości powinny przejąć kółka kopiujące lub inne ograniczniki. Tu problemem jest zazwyczaj ustalenie głębokości w przypadku siewników z redlicami płozowymi, gdzie regulacja głębokości jest stawiana tylko przez siłę docisku redlic. W takim przypadku trudno jest o zachowanie dużej równomierności głębokości pracy, ale niektórzy producenci i tutaj proponują rozwiązania, m.in. zastosowanie specjalnych ograniczników - płóz montowanych indywidulanie przy każdej redlicy.

Jeśli głębokość siewu jest idealnie wyregulowana, trzeba koniecznie pamiętać o jeszcze jednym elemencie - zagarniaczach.

Powinny one pracować delikatnie, jedynie końcówkami palców. Często popełnianym błędem są zbyt nisko opuszczone i ustawione do intensywnej pracy, przez co przysypują dodatkowo nasiona warstwą gleby o grubości nawet 2-4 cm. Niektórzy producenci przy agregatach uprawowo-siewnych intensywnie uprawiających glebę przed siewnikiem i wałach wytwarzających rowki przed redlicami w ogóle zalecają zaniechanie użycia zagarniaczy.

W tym przypadku sposób regulacji zależy od typu siewnika, jakim dysponujemy - a to, jakie wartości w układzie regulacji ustawić, powinno być wyznaczone na podstawie indywidualnych obserwacji.

Przygotowując maszynę do siewu, warto też sprawdzić wzajemne położenie redlic i dokonać oceny zachowania odległości pomiędzy nimi. Nierówne odstępy mogą być spowodowane luzami w układzie mocowania redlic czy ewentualnymi ich uszkodzeniami. Regularne rzędy to przede wszystkim mniejsza konkurencja roślin o składniki pokarmowe d ostępne w glebie.

RÓWNO W RZĘDZIE

Jeśli chodzi o rozstaw rzędów, to trudno tutaj mówić o optymalnym ustawieniu maszyny. Jak jednak pokazuje praktyka, widać tendencje w zwiększaniu odległości między rzędami. W uniwersalnych siewnikach rzędowych najczęściej zamyka się co drugą zasuwę, uzyskując rozstaw ok. 25 cm. Coraz bardziej popularny jest wysiew siewnikami punktowymi w rozstawie 45 cm, a więc typowym dla kukurydzy zbieranej na zakiszanie. Dotyczy to przede wszystkim mieszańcowych odmian rzepaku. Równe odstępy w rzędzie ważne są przede wszystkim ze względu na ograniczenie konkurencji między poszczególnymi roślinami, które umieszczone w glebie tuż obok siebie silnie konkurują o składniki pokarmowe i wodę, ograniczając wzajemny rozwój i w efekcie potencjał plonotwórczy. O ile zachowanie równomiernego rozstawu nasion w rzędzie nie jest problemem dla siewników punktowych, o tyle w przypadku siewników rzędowych jest to trudne do wykonania, a przynajmniej było do niedawna. Są już bowiem rozwiązania w tym zakresie, czego przykładem mogą być elementy wysiewające TurboDisc firmy Horsch, stosowane w siewnikach Pronto, Express i Focus. Kluczowym ich elementem są tarczki ze specjalnie wygiętymi skrzydełkami umieszczone w redlicach siewnych, które wirując, pojedynkują nasiona dostarczane z głowicy rozdzielającej, kierując je m iędzy talerze redlic.

INNOWACJE W CELU WIĘKSZEJ PRECYZJI

Innowacyjne rozwiązania wprowadzane są także w zakresie kalibracji siewnika i dozowania nasion. Bardzo ciekawy jest tutaj np. system SeedEye firmy Väderstad. W tej technologii specjalne optyczne czujniki umieszczone na przewodach doprowadzających nasiona do redlic zliczają pojedyncze nasiona - nawet rzepaku. Dzięki temu można w prosty sposób ustalić liczbę wysiewanych nasion na metrze kwadratowym bez typowej kalibracji. System zlicza nasiona i automatycznie dostosowuje obroty zasilanego elektrycznie aparatu wysiewającego do zadanej wartości. Jak podaje producent, czujniki zliczają nasiona pszenicy z dokładnością ok. 99 proc., innych roślin - 98-99 proc., przy przepływie 250 nasion na sekundę. Operator maszyny w pełni kontroluje wysiew z wyświetlacza w kabinie. Dawkę wysiewu można w każdym momencie zwiększyć lub zmniejszyć z poziomu monitora. Można to zrobić o ustaloną wartość, np. liczbę nasion, lub procentowo.

Niedawno podobne rozwiązanie zaprezentowała także firma Horsch. Technologia SeedControl - przeznaczone do siewników rzędowych, takich jak: Pronto, Express, Focus oraz Sprinter - pozwala na precyzyjne zachowanie dawki wysiewu dzięki czujnikowi ultradźwiękowemu wbudowanemu w rozdzielacz. Kontroluje on przepływ i zlicza nasiona dostarczane do redlic wysiewających. To eliminuje potrzebę wykonywania próby kręconej i jak zapewnia producent, działa niezależnie od prędkości poruszania się agregatu - dawka wysiewu jest automatycznie dopasowywana do warunków pracy.

Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

×