Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odchwaszczanie użytków zielonych

Autor: Piotr Goliński

Dodano: 19-08-2018 06:46

W składzie botanicznym runi często pojawiają się chwasty i w konsekwencji dochodzi do spadku produkcyjności użytków zielonych. Kiedy występują gatunki uporczywe, chemiczne odchwaszczanie jest etapem wstępnym do dalszej renowacji użytków zielonych.

Wielogatunkowy skład runi użytków zielonych podlega ciągłym zmianom, o których decydują aktualny stan warunków siedliskowych oraz inne czynniki, jak: nawożenie, pielęgnacja i sposób użytkowania. Wzorcowa ruń trwałych użytków zielonych powinna zawierać wartościowe pod względem paszowym trawy (70 80 proc.) i rośliny motylkowate (20- 30 proc.). Cennym elementem runi są również zioła łąkowe, przy czym ich udział w runi nie powinien przekraczać poziomu 10 proc. Ten optymalny skład trudno jest jednak utrzymać na przestrzeni lat użytkowania, głównie ze względu na niestabilne w naszym kraju warunki pogodowe lub błędy w gospodarowaniu.

CHWASTY ŁĄKOWE

W runi użytków zielonych znacznie trudniej jest zdefiniować pojęcie chwastu w porównaniu z uprawami polowymi. W obrębie chwastów łąkowych można bowiem wydzielić dwie grupy.

Chwasty bezwzględne uznaje się jednoznacznie za element szkodliwy z punktu widzenia ilości i jakości pozyskiwanej paszy. Są nimi:

gatunki trujące - jaskry, knieć błotna, szczwół plamisty, tojady, szalej jadowity, wilczomlecze i inne;

obniżające jakość produktów zwierzęcych - skrzyp błotny, rdest ptasi, czosnki;

grubołodygowe, silnie drewniejące, utrudniające zbiór i stanowiące balast w paszy - szczaw tępolistny i kędzierzawy, barszcz zwyczajny, ostrożeń błotny i polny, śmiałek darniowy, sity, turzyce;

pasożyty i półpasożyty - kanianka, świetliki, szelężniki.

Chwasty względne to druga grupa chwastów - obecne w runi w niewielkich ilościach mają charakter ziół, przy nadmiernym udziale stają się natomiast komponentami niepożądanymi. Jeżeli występują na użytkach zielonych w niewielkim nasileniu, są korzystne ze względu na urozmaicenie runi łąkowej z pozytywnym wpływem na jej smakowitość dla pasących się zwierząt oraz jako źródło cennych składników mineralnych, witamin i różnych związków czynnych oddziałujących dodatnio na kondycję zwierząt. W przypadku nadmiernego ich występowania należy je traktować jako chwasty, gdyż ograniczają rozwój wartościowych gatunków traw i motylkowatych, przyczyniając się do obniżenia plonu i jakości paszy. O zakwalifikowaniu ich do grupy chwastów decyduje ilościowość w runi, a o potrzebie ich zwalczania próg szkodliwości. W przeciwieństwie do gatunków chwastów bezwzględnych, np. szczawiu tępolistnego i kędzierzawego, dla których wartością progową jest 5-proc. udział w runi, co oznacza obecność ok. 1 rośliny na 2 m2, konieczność zwalczania gatunków o charakterze chwastów względnych zachodzi dopiero przy udziale 20 proc. w runi, jak to ma miejsce w przypadku mniszka pospolitego lub 25 proc. dla krwawnika pospolitego.

Odrębną grupę chwastów stanowią gatunki roślin dwuliściennych pojawiające się spontanicznie na użytkach zielonych poddanych renowacji przy pomocy metody pełnej uprawy. Po wykonaniu orki i zasiewie nowej mieszanki razem z gatunkami wysianymi wschodzą chwasty segetalne, typowe dla upraw polowych: gwiazdnica pospolita, komosa biała, jasnota purpurowa, tasznik pospolity, tobołki polne, przetaczniki i wiele innych.

RACJONALNE PODEJŚCIE DO ZWALCZANIA

Użytki zielone z zachwaszczoną runią łąkową tracą funkcję dobrego paszowiska.

W przypadku zaniedbanych i silnie zachwaszczonych użytków zielonych odnawia się je, stosując herbicydy nieselektywne oparte na glifosacie, które działając systemicznie, niszczą całkowicie roślinność. Dopiero wówczas zasadny jest zasiew nowej mieszanki.

Natomiast na użytkach zielonych z odpowiednim udziałem wartościowych komponentów można zwiększyć plonowanie i poprawić jakość paszy w wyniku walki z zachwaszczeniem. W tym celu powszechnie wykorzystuje się metody pośrednie, m.in.: częste lub niskie koszenie, zmienny kośno-pastwiskowy sposób użytkowania, nawożenie oparte na zwiększonej jednorazowej dawce NPK.

W sytuacji, gdy następuje kumulacja udziału w runi określonych gatunków roślin niepożądanych czy też pojawiają się chwasty uporczywe, celowe jest stosowanie herbicydów, których dobór na użytki zielone jest ograniczony (tab.). Zaletą metody chemicznej jest szybkie, tanie i na ogół skuteczne wyeliminowanie zachwaszczenia. Jest ono także etapem wstępnym do dalszej renowacji użytków zielonych, zwłaszcza przy wykorzystaniu metody nawożenia i podsiewu.

W roku zakładania użytków zielonych najlepszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest koszenie odchwaszczające po upływie ok. 6 tygodni od wysiewu nasion. W kolejnych latach użytkowania w przypadku spontanicznego pojawienia się chwastów dwuliściennych można zastosować Starane 250 EC lub Taran 250 EC, zawierające substancję czynną fluroksypyr. Preparaty te, działając układowo, niszczą część nadziemną i podziemną uciążliwych chwastów w runi użytków zielonych już po 5-7 dniach. Obydwa preparaty należy stosować wiosną lub wczesną jesienią, nie później niż do połowy września, w dawce 0,8 l/ha, gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście. Starane 250 EC i Taran 250 EC nie wymagają długiego okresu karencji, gdyż wypas zwierząt po ich zastosowaniu może być przeprowadzony już po 7 dniach.

ZABIEG I KARENCJA

Silniejszą wersją tych preparatów jest Starane 333 EC, który również może być aplikowany na użytki zielone. Konsekwencją jego aplikacji jest mniejsza dawka 0,54 l/ha. Starane 333 EC można stosować od marca do czerwca w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Wypas zwierząt, zwłaszcza krów mlecznych, jest możliwy nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.

Preparatem o szerszym, w porównaniu do wymienionych powyżej, spektrum działania jest Fernando Forte 300 EC, zawiera bowiem dwie substancje czynne: fluroksypyr i trichlopyr. Fernando Forte 300 EC jest jedynym w naszym kraju herbicydem selektywnym zalecanym wyłącznie na użytki zielone. Stosowany w okresie intensywnego wzrostu runi, najlepiej wiosną w początkowym okresie ich wegetacji, w dawce 2 l/ha pozwala na skuteczne zwalczanie dwuliściennych, uciążliwych jednorocznych i wieloletnich chwastów łąkowych, niszcząc ich nadziemne i podziemne części. Jeśli ruń została skoszona lub spasiona zwierzętami, należy odczekać 2-3 tygodnie do czasu jej odrośnięcia, nie później jednak niż do osiągnięcia przez trawy wysokości 25 cm. Po oprysku środek wnika do wnętrza chwastów najpóźniej w ciągu godziny od zastosowania, a objawy działania na chwasty są widoczne po 5-7 dniach od jego aplikacji. W niższych temperaturach całkowite zniszczenie chwastów następuje po ok. 3-5 tygodniach. Zaletą tego herbicydu jest tylko 7-dniowa karencja dla zwierząt. Natomiast mankamentem jest usuwanie z runi razem z chwastami roślin motylkowatych. Z tego względu na obiektach, na których planuje się rośliny motylkowate jako komponent runi, należy po 6 tygodniach od oprysku Fernando Forte 300 EC zastosować podsiew koniczynami, łąkową lub szwedzką na łąkach, a białą na pastwiskach.

Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

×