Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnik sprzeda żywność

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 31-10-2018 14:14

W porządku dziennym najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się 7 listopada, zaplanowano rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

Projekt przewiduje zmiany w dwóch ustawach: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zmiany podatkowe dotyczą zarówno rolników, jak i przedsiębiorców działających w ramach działalności MOL. Przewidziano podwyższenie z 20 tys. zł rocznie do 40 tys. zł rocznie zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty przychodów ze sprzedaży „przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych” oraz opodatkowanie tych przychodów 2%-owym ryczałtem, jeśli przekroczą one 40 tys. zł rocznie.

Natomiast w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewidziano, że rolniczy handel detaliczny to handel „polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności:

a)            konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub

b)           do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego”.

Dopuszczalna więc będzie sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego „zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego” (czyli np. sklepom i restauracjom) zlokalizowanym na obszarze tego samego województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego lub - zlokalizowanym na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Ponadto przepisy dotyczące rolniczego handlu detalicznego mają zostać następująco doprecyzowane:

- zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego ma być dokumentowane tak, aby można było określić ilość tej zbywanej żywności  (doprecyzowanie obecnie istniejących przepisów polega na wskazaniu na konieczność dokumentowania „zbywania żywności”),

 - dopuszczony ma być, pod pewnymi warunkami,  udział pośrednika w procesie zbywania żywności  konsumentom finalnym (to doprecyzowanie obecnych przepisów polega na wskazaniu, że udział pośrednika jest dopuszczalny jedynie w procesie zbywania żywności, a nie – w trakcie jej wytwarzania),

- odpowiednio oznakowane ma być miejsce zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny, w tym – przez pośrednika ("dzięki takiemu sformułowaniu nie będzie konieczne stosowanie oznakowania np. w restauracji oferującej konsumentom żywność nabytą od podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny" - podaje Biuro Analiz Sejmowych).

Jak ocenia Biuro Analiz Sejmowych, pomimo niewielkiego ograniczenia wpływów  do budżetu, korzyści z wprowadzenia ustawy będą prawdopodobnie wyższe niż koszty.

Ustawa ma obowiązywać od stycznia 2019 roku.

 

×