Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomoc po suszy do końca marca?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 24-01-2019 14:55

Czy pomoc po suszy powinna być wypłacona już – czy też może do końca marca? A może do końca roku?

Jak alarmują czytelnicy, otrzymują pisma wydłużające do końca marca termin wypłaty pomocy suszowej – i są tym rozczarowani, bo liczyli na wypłatę do końca stycznia.

Przypomnijmy więc, że w listopadzie 2018 roku wyczerpał się limit pomocy de minimis i możliwości budżetowe państwa – w związku z czym wstrzymano pomoc, także pomoc po suszy.

Dokonano zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na pomoc po suszy w wysokości 715.500 tys. zł.

Jak podawano wówczas, pomoc ta będzie wypłacana do końca marca 2019 r.

Więcej: Na pomoc po tegorocznej suszy zabrakło jednej trzeciej środków

ARiMR nie miała więc możliwości udzielenia tej pomocy w  2018 roku. Jednocześnie zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. pomoc powinna zostać udzielona do końca marca 2019 roku. Agencja nie ma jednak możliwości jej wypłacania w 2019 r., gdyż powinna ją wypłacić w ubiegłym roku.

Obecnie MRiRW przygotowuje więc projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odnosząc się do powodu zmian podano, że wyczerpanie limitu i brak środków budżetowych w 2018 r. uniemożliwiło agencji wypłatę pomocy w 2018 roku, zaś w 2019 trzeba zmienić rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby umożliwić agencji wypłatę pomocy na podstawie ubiegłorocznych wniosków.

Oto pełne uzasadnienie o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie rozporządzenia, w którym „proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiających wypłatę w 2019 r. pomocy określonej  w § 13e, § 13r i § 13t rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie wniosków złożonych w 2018 r.” (podkreślenia redakcji):

„Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)  łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w tym rozporządzeniu, tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro. Górny limit krajowy jest ustalany na poziomie 1 % rocznej produkcji. Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po dniu 1 stycznia 2019 r.

Ponadto z  wniosków złożonych przez producentów rolnych o udzielenie pomocy w związku z tegoroczną suszą wynika, iż środki przewidziane na udzielenie dotacji w związku z tegoroczną suszą  w planie finansowym są  niewystarczające. Uwzględniając powyższe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił o kolejną zmianę uchwały Nr 107/2018 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi oraz zmianę ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na przedmiotową pomoc w wysokości 715 500 000 zł. Przepisy projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r. stanowią, że dodatkowe środki na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w wysokości 715 500 000 zł będą mogły zostać wydatkowane do dnia 31 marca 2019 r.

Powyższe oznacza, że pomimo złożenia przez producentów rolnych wniosków o pomoc określoną w § 13e, § 13r lub § 13t rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja ta nie ma możliwości udzielenia tej pomocy w bieżącym roku. Jednocześnie zgodnie z ww. przepisami pomoc powinna zostać udzielona do końca bieżącego roku.”

Tyle podano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie. Projektu rozporządzenia jeszcze nie opublikowano. 

Zauważmy też, że do chwili obecnej nie ma rozporządzenia KE w sprawie podniesienia limitu de minimis. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany w Dz. Urz. UE C 425 z 26.11.2018, str. 2.

 

×