Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Genomika szansą na udoskonalenie stada

Autor:

Dodano:

Podczas Konferencji Farmera „Nowoczesna produkcja mleka” jedna z sesji dotyczyła postępu hodowlanego w stadzie, jaki może nastąpić w efekcie wykorzystania dostępnych narzędzi genomiki.

Dr Sebastian Mucha z Centrum Genetycznego PFHBiPM wskazywał zalety wynikające z selekcji genomowej, do których zaliczyć można m.in. zwiększenie ostrości i dokładności selekcji, wzrost zmienności genetycznej populacji, wynikającej ze zmniejszenia wskaźnika inbredu oraz znaczne skrócenie odstępu międzypokoleniowy (w przypadku ocenianych buhajów z 6,5 roku do 2,5 lat).

Wykładowca podkreślał również korzyści płynące z genotypowania samic, jako ważnego narzędzia do selekcji zwierząt już w młodym wieku. Dzięki wczesnej znajomości genomowej wartości hodowlanej, można podejmować skuteczne decyzje w zakresie zwierząt przeznaczanych na remont stada, czy też rodzaju stosowanego nasienia.

W ramach racjonalnego zarządzania rozrodem, słabe samice można wówczas kryć buhajami mięsnymi, przeznaczać na biorczynie zarodków, bądź kierować do brakowania. Z kolei przeciętne samice można kryć buhajami mlecznymi (nasienie konwencjonalne). Natomiast najlepsze samice mogą zostać dawczyniami zarodków, matkami buhajów, bądź stanowić doskonały materiał na remont stada (nasienie seksowane).

W swoim wystąpieniu wykładowca ostrzegał również przed rosnącym poziomem inbredu w populacji PHF, który obecnie przekracza 4 proc. i przynosi realne straty w produkcji. Dr Mucha podkreślał jednocześnie istotę optymalnego doboru buhajów, pozwalającego obniżyć poziom inbredu w stadzie.

×