Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

„Jakość Tradycja”- pierwszy krajowy system jakości żywności

Autor: JK

Dodano: 09-04-2019 11:56

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wprowadziła system „Jakość i Tradycja” uznany w 2007 za pierwszy krajowy system jakości żywności. Prócz tego Izba prowadzi bardzo szeroką działalność promującą produkty spożywcze o wybitnej jakości i legitymujące się wieloletnią tradycją.

W powstałej w 2004 r. Polskiej Izbie Produktu Regionalnego i Lokalnego zrzeszonych jest ponad 200 członków. Ma trzy regionalne oddziały zarejestrowane w KRS: wielkopolski, świętokrzyski i lubelski oraz trzy oddziały nieformalne: w woj. zachodniopomorskim, łódzkim i podkarpackim.

Izba zdobyła  pozycję merytorycznego podmiotu partnerskiego dla samorządów i administracji oraz dla organizatorów wydarzeń związanych z uczestnictwem producentów żywności, takich jak m.in. Targi Smaki Regionów w Poznaniu, Regionalia w Warszawie czy EcoFamily i Agrotravel w Kielcach oraz Natura Food w Łodzi.

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego opiniuje wszelkie działania legislacyjne dotyczące producentów i produktów regionalnych i tradycyjnych, uczestnicząc w obradach sejmowej i senackiej komisji rolnictwa. Opiniuje  wnioski składane na Listę Produktów Tradycyjnych, członkowie władz PIPRiL – Izabella Byszewska i Jan Zwoliński są członkami Rady do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych przy ministrze rolnictwa. Prezes Izby, Izabella Byszewska reprezentuje członków PIPRiL w Radzie ds. Dialogu Społecznego w Rolnictwie przy ministrze rolnictwa

Ważną częścią działalności Izby jest administrowanie systemem jakości żywności „Jakość Tradycja”.  Pomysł utworzenia systemu pojawił się już w 2005 roku. Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za pierwszy krajowy system jakości żywności. System jest notyfikowany przez KE w Brukseli, a jego uczestnicy mogą korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt podlega szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Znak „Jakość Tradycja” jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym pod numerem Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej, jako znak wspólny gwarancyjny. W systemie zostało zarejestrowanych około 300 produktów, z czego bardzo znacząca część to produkty wytwarzane przez członków PIPRiL.

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Do systemu są przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt podlegają szczegółowej weryfikacji. Na liście jest ok. 300 produktów oznaczonych charakterystyczną „pieczęcią” z napisem „Jakość Tradycja” i informacją, z jakiego województwa produkt pochodzi.

Procedura nadania produktowi znaku jest ściśle określona i dość wymagająca, obarczona coroczną kontrolą jakościową. Posiadanie znaku wymaga ciągłej promocji. Dlatego też PIPRiL wystąpiło do Funduszu Promocji Produktów Rolno-Spożywczych o fundusze na kampanie promujące.

W 2017 r. realizowana była kampania „Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku”.

W 2018 kontynuowana była nowa kampania promująca produkty wieprzowe i realizowane dwie kolejne: Polskie mleko gwarancją jakości oraz Polskie produkty zbożowe gwarancją jakości i smaku. Rok 2019 to czas realizacji dwóch nowych edycji tych kampanii oraz nowej Polskie produkty owocowe i warzywne gwarancją jakości i smaku.

Wszystkie kampanie mają podobne hasła, bo ich celem nadrzędnym jest wypromowanie produktów z wieprzowiny, mleka i zbóż ze znakiem „Jakość Tradycja” oraz budowanie dobrego PR wokół nich. Przypomnienie, że takie produkty wytwarzane w sposób jak najbliższy tradycyjnemu, z dobrej jakości surowców, bez środków konserwujących czy tzw. polepszaczy mają ogromną przewagę nad wysoko przetworzonymi produktami spożywczymi.

Kampanie mają trafić do konsumentów zainteresowanych zmianą nawyków żywieniowych i oczekiwań nakierowanych na zdrowe, funkcjonalne żywienie. Takiemu zapotrzebowaniu często nie są w stanie sprostać branża gastronomiczna i turystyczno-hotelarska (HoReCa), której gestorzy nie znają rynku jakościowych wyrobów mleczarskich i nie potrafią wykorzystywać w dostateczny sposób lokalnych zasobów produktowych.

Kampanie mają też charakter promocyjno-edukacyjno-informacyjny:

- rozbudowanej informacji medialna w ogólnopolskiej TV, prasie, radiu, Internecie – media społecznościowe, blogów kulinarnych

- prezentacji  produktów ze znakiem „JT” i ich producentów.

- spotkań z producentami, dystrybutorami żywności, gastronomami i hotelarzami. 

-bezpośredniego kontaktu z konsumentami na targach, jarmarkach, pokazach kulinarnych, w których uczestniczą – jako wystawcy – producenci z wyrobami opatrzonymi znakiem „Jakość Tradycja”. Takie kontakty owocują wzmocnieniem pozycji lokalnych wytwórców, promują ich wyroby.

W kampaniach prezentowane są produkty „JT” jako mające sprawdzony i tradycyjny proces wytwarzania, ich  naturalne składniki i prawdziwie polski tradycyjny smak. Podkreślane jest, że to produkty unikalne, nie zawsze dostępne w sklepie „tuż za rogiem”, ale tym bardziej wartościowe i warte poszukiwań. Kampanie budują przekaz, że znak „Jakość Tradycja” to jedyny polski system certyfikacji produktów tradycyjnych, że to gwarancja jakości i tradycji.

Do wiadomości dołączone zostały prezentacje autorstwa Izabelli Byszewskiej prezes PIPRiL i Jana Zwolińskiego wiceprezesa PIPRiL

×