Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Trybunał Konstytucyjny o decyzji scaleniowej

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 18-04-2019 11:40

Art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.

Zakwestionowany artykuł dotyczy wzruszenia decyzji ostatecznych po 5 latach.

Trybunał badał brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu w efekcie złożenia skargi konstytucyjnej H.N.

„Skarżąca dowiedziała się, że dla działki, będącej jej własnością, prowadzona jest druga księga wieczysta, założona na wniosek starosty powiatu. Podstawą wpisu prawa własności Skarbu Państwa była decyzja prezydenta miasta zatwierdzająca projekt scalania gruntów. Skarżąca wyjaśniła, że jej poprzednik prawny nie był stroną postępowania scaleniowego i nie wiedział, że postępowanie takie się toczy. Tymczasem działka była w czasie prowadzenia postępowania zabudowana i mogła zostać objęta postępowaniem scaleniowym tylko za zgodą właściciela. Dlatego też skarżąca wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stwierdzenie nieważności decyzji prezydenta miasta jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o stwierdzenie wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa. Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Następnie skarżąca wystąpiła do Ministra z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Minister utrzymał w mocy postanowienie. Skarżąca wniosła na postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który skargę tę oddalił. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną skarżącej” – tak w komunikacie wydanym przed ogłoszeniem wyroku streścił sprawę TK. Skarżąca podnosiła m.in., że art. 33 ust. 2 u.s.w.g. zamyka drogę do ustalenia, że decyzja scaleniowa została wydana z naruszeniem prawa. Tym samym przepis ten pozbawił skarżącą ochrony prawnej i uniemożliwił dochodzenie odszkodowania.

Trybunał Konstytucyjny przyznał jej w tym rację, w pozostałym zakresie oddalił skargę.

Wyrok przyznaje, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

×