Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przedwschodowa ochrona kukurydzy przed zachwaszczeniem

Autor: Hanna Gołębiowska

Dodano: 18-04-2019 11:39

Stosowanie herbicydów doglebowych daje możliwość eliminacji chwastów już od momentu wschodu kukurydzy. W początkowych fazach wzrostu tej rośliny presja chwastów jest bardzo duża, zwłaszcza dwuliściennych.

O powodzeniu uprawy kukurydzy decyduje całkowita likwidacja zachwaszczenia, ponieważ po skiełkowaniu wykazuje wolne przyrosty, zaś towarzyszące jej chwasty rosną szybciej i bujniej, agresywnie konkurując z nią o warunki i przestrzeń życiową. Kukurydza jako roślina ciepłolubna rozpoczyna wegetację, gdy temperatura gleby ustabilizuje się w granicach 8-10ºC, natomiast niektóre gatunki chwastów rozpoczynają wegetację bezpośrednio po zejściu śniegu i szybko osiągają kolejne stadia rozwojowe. Kukurydza największe przyrosty wykazuje w temperaturze ok. 20ºC, gdy chwasty są już bardzo zaawansowane we wzroście. Idealne warunki dla rozwoju kukurydzy zapewniają rejony południowo-zachodniej Polski, nie tylko ze względu na łagodny klimat, ale również ze względu na preferencje glebowe, jak czarnoziemy czy czarne ziemie o obojętnym odczynie. Niemniej jednak bogactwo odmian kukurydzy z różnych grup wczesności określanych liczbami FAO i dostosowanych do zróżnicowanych wymagań glebowo klimatycznych sprawia, że jej uprawa jest możliwa na terenie całego kraju.

Warunki uprawowe konieczne do prawidłowego wzrostu kukurydzy, jak rzadki siew - 8 szt./m2, szerokie międzyrzędzia do 75 cm, głębokość umieszczenia nasion do 5 cm, długi okres wschodów, wolne tempo wzrostu do fazy 8 liści, a także nierozgałęziony pokrój roślin słabo zacieniający glebę, sprzyjają konkurencji chwastów.

CZAS MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE

Jednak o wysokości plonowania kukurydzy decyduje nie liczba chwastów występująca na jednostce powierzchni, a czas konkurencyjnego ich oddziaływania, np. dla chwastnicy jednostronnej i komosy białej okres, w którym gatunki te nie wyrządzają większych szkód ekonomicznych, wynosi zaledwie 10-14 dni od ich wschodów. Chwastami o szczególnie wysokiej sile konkurencyjnej są gatunki wieloletnie, zarówno jedno- jak i dwuliścienne występujące zwłaszcza w systemach bezpłużnych i monokulturze kukurydzy, takie jak: perz właściwy, ostrożeń polny, bylica pospolita, powój polny czy skrzyp polny. W systemach tych wykazana jest również wyraźna tendencja do większego zachwaszczenia wtórnego wyrażającego się zarówno liczbą, jak i masą chwastów. Spośród około 60 gatunków chwastów towarzyszących uprawie kukurydzy najliczniej w łanie występują: chwastnica jednostronna i komosa biała oraz w mniejszym nasileniu rumianowate, jasnoty, chwasty krzyżowe, bratek polny czy przetaczniki, a w całym sezonie wegetacyjnym zagrożenie stwarzają rdesty.

Natomiast zmiany klimatyczne związane z ociepleniem, anomalia pogodowe, jak bezśnieżne zimy, a co za tym idzie - wiosenny deficyt wody, okresowe zbyt wysokie temperatury lub przymrozki skłaniają rolników do w miarę wczesnego siewu i bardziej bezpiecznego przedwschodowego stosowania ochrony kukurydzy przed zachwaszczeniem.

CHEMICZNA OCHRONA KUKURYDZY PRZED ZACHWASZCZENIEM

W integrowanej ochronie kukurydzy zaleca się w większym zakresie stosowanie zabiegów mechanicznych w celu szybkiego ocieplenia gleby, stworzenie możliwości skiełkowania jak największej ilości chwastów i przygotowania gleby pod zasiew. Daje to możliwość zinwentaryzowania zachwaszczenia na polu, określenia gatunków dominujących i doboru programu odchwaszczania z użyciem odpowiednich herbicydów bądź ich mieszanin. Mechanizm działania herbicydów jako inhibitorów określonych procesów życiowych chwastów jednocześnie powinien być bezpieczny dla rośliny uprawnej. Prawidłowo zdiagnozowany stan zachwaszczenia daje możliwość stosowania tych środków w najniższych zalecanych dawkach przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności chwastobójczej. Często jest to możliwe z dodatkiem adiuwantów zarówno do herbicydów doglebowych, jak i nalistnych. W przypadku wystąpienia w zbiorowisku choćby nielicznie perzu, ostrożenia, powoju bądź bylicy nie powinnyśmy się decydować na obniżenie dawek, dla tych gatunków przestrzega się górnych dawek wymienionych w etykiecie. Dobór dawki herbicydów jest uzależniony również od ich formulacji (WG i SG - granulki do rozpuszczania w wodzie, SC, SE, SL - koncentraty i zawiesiny do rozprowadzenia w wodzie, OD - zawiesina olejowa), rodzaju gleby (piaszczyste, ciężkie), od gatunku i fazy rozwojowej chwastów.

Błędy popełniane podczas zabiegów odchwaszczania czy skumulowanie się niekorzystnych warunków pogodowych prowadzą do pojawiania się niepożądanych zjawisk, jak kompensacja oraz uodpornianie się chwastów.

Wieloletnie jednostronne stosowanie w obrębie jednego pola herbicydów zawierających takie same substancje aktywne lub o bardzo podobnym mechanizmie działania powoduje wyniszczenie jednych gatunków, dając możliwość intensywnego rozwoju drugim. Najczęściej dochodzi wtedy do kompensacji chwastów trudnych do zniszczenia lub gatunków naturalnie odpornych w wyniku tzw. presji selekcyjnej bądź mutacji genetycznej wywołanej długotrwałym działaniem herbicydu.

Dodatkowo wprowadzane z przyczyn koniunkturalnych uproszczenia w zmianowaniach oraz uprawie roli sprzyjają większemu nagromadzaniu się nasion chwastów uodpornionych, które po skiełkowaniu i krzyżowaniu się z gatunkami wrażliwymi łatwiej przenikają na sąsiednie pola uprawne, zajmując coraz to nowe stanowiska. Zjawisko uodparniania się chwastów będzie narastać nie tylko ze względu na łatwiejsze i szybsze dostosowywanie się biotypów odpornych do warunków bytowania i wykazujących mniejszą podatność na czynniki stresowe, ale również ze względu na szybkie różnicowanie genetyczne w obrębie gatunku i uodparnianie nie tylko na jedną grupę herbicydów o tym samym mechanizmie działania, ale również na te z innych grup chemicznych.

Zabiegi przedwschodowe powinno się wykonywać przy temperaturze 10oC, koniecznie w wilgotną glebę, ponieważ herbicydy doglebowe wykazują słabe działanie, gdy są stosowane na suchą glebę, nie mogąc się w niej przemieszczać i docierać do korzeni chwastów. Natomiast w warunkach intensywnych opadów są wymywane zbyt głęboko lub koncentrują się w pobliżu kiełkujących nasion, przy okazji uszkadzając korzenie kukurydzy. Herbicydy doglebowe są stosowane tuż po siewie, a nawet bezpośrednio po wschodach kukurydzy maksymalnie do fazy 3. liścia.

WYKORZYSTYWANE SUBSTANCJE CZYNNE

Lista herbicydów doglebowych jest znacznie uboższa w porównaniu z herbicydami do stosowania powschodowego. Obecnie do wyboru pozostaje kilka substancji czynnych. Niektóre z nich znajdują się na unijnej liście przewidzianych do wycofania, jak: s-metolachlor, terbutylazyna, pendimetalina, dimetenamid-P.

Do przedwschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (prosowate) stosuje się herbicydy zawierające substancję czynną pendimetalinę (inhibitor tworzenia i funkcjonowania mikrotubuli) lub dimetenamid P (inhibitor biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach) z pendimetaliną, izaksaflutol (inhibitor syntezy barwników) + tienkarbazon metylu (inhibitor enzymu ALS), s-metolachlor (inhibitor biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach), mezotrion (inhibitor syntezy barwników) + s-metolachlor + terbutylazyna (inhibitor fotosystemu II), petoksamid (inhibitory biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach) pojedynczo lub łącznie z terbutylazyną oraz sulkotrion (inhibitor syntezy barwników) z petoksamidem. Herbicydy doglebowe na ogół nie zwalczają chwastów jednoliściennych wieloletnich (perz) i dwuliściennych wieloletnich (powój, ostrożeń polny); zaletą natomiast jest fakt, że zwalczają chwasty już w początkowym etapie ich rozwoju, oraz to, że można je również zastosować wcześnie po wschodach kukurydzy.

Często dla wzmocnienia efektu chwastobójczego stosuje się tuż po siewie, a przed wschodami kukurydzy herbicydy na bazie glifosatu. W tym czasie obecne na polu chwasty, głównie jednoroczne, nie powinny przekroczyć fazy około trzech, czterech liści. Glifosat jest substancją czynną o działaniu systemicznym, pobieraną przez zielone części roślin. Docierając do korzeni i powodując ich zamieranie, nie eliminuje potencjalnej groźby masowych wschodów z tzw. banku nasion, dlatego w późniejszym terminie konieczne jest stosowanie ochrony powschodowej.

Większość herbicydów stosowanych przedwschodowo jest na ogół bezpieczna i nie wykazuje fitotoksycznego oddziaływania w stosunku do większości odmian kukurydzy oraz charakteryzuje się szybkim (w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego) rozkładem w środowisku do związków nieszkodliwych, co świadczy o ich wysokiej selektywności i braku działania następczego. Nieliczne uszkodzenia odmian mogą wynikać z hamowania kiełkowania oraz zamierania wkrótce po wschodach związanego z uszkodzeniami (skarłowacenia) młodych korzeni.

Należy się również liczyć z tym, że przy niekorzystnym scenariuszu pogodowym w drugiej połowie wegetacji (obfite opady) może pojawić się zachwaszczenie wtórne gatunkami z tzw. "drugiego rzutu" lub gatunkami późno wschodzącymi, ciepłolubnymi, chwastnicą jednostronną, włośnicami czy psianką czarną. Zachwaszczenie wtórne to problem pojawiający się w późniejszych fazach rozwojowych kukurydzy na skutek dominacji gatunków niezniszczonych herbicydami o zbyt niskiej skuteczności lub używanymi w źle dobranej dawce, jak również z powodu krótkiego okresu ich oddziaływania. Zagrożenie tym zachwaszczeniem może prowadzić do osłabienia rozwoju rośliny uprawnej, obniżenia plonowania, utrudnienia zbioru, zanieczyszczenia ziarna nasionami chwastów pogarszającymi jakość paszy.

 

×