Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KOWR przekaże grunty pod mieszkania za 90 proc. dochodów KZN

Autor:

Dodano:

Usprawnienie procesu przekazywania nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego m.in. przez zapewnienie udziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w dochodach uzyskanych z obrotu nieruchomościami przekazanymi przez ten podmiot do Krajowego Zasobu Nieruchomości – to jeden z celów rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Podczas jutrzejszego posiedzenia projektem zajmie się Sejm.

„Rozwiązania zaproponowane w nowelizacji przyczynią się do sprawnego powiększania gruntów Zasobu, które potencjalnie mogą być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Znaczącą rolę w zasileniu Zasobu mogą odegrać grunty przekazane przez spółki Skarbu Państwa. Co do zasady, przekazanie nieruchomości do Zasobu przez te podmioty będzie skutkowało wygaśnięciem za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruntach, stanowiących własność Skarbu Państwa” – podano w uzasadnieniu.

Jak podano, przekazanie nieruchomości do Zasobu przez spółki Skarbu Państwa będzie dokonywane za rekompensatą, która uwzględni i należycie zabezpieczy interesy majątkowe spółek - w sensie ekonomicznym Skarb Państwa jest właścicielem mienia, które w sensie cywilistycznym stanowi własność (pozostaje w użytkowaniu wieczystym) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Zaproponowano też zapewnienie udziału KOWR w dochodach uzyskanych ze zbycia nieruchomości uprzednio przekazanych do Zasobu – motywując to obowiązkiem zapewnienia możliwości realizacji i finansowania zadań statutowych.

W przypadku zbycia przez KZN nieruchomości przekazanej do Zasobu przez KOWR (identyczne zasady mają dotyczyć Agencji Mienia Wojskowego), KZN będzie wypłacał rekompensatę odpowiadającą wysokości 90% dochodów uzyskanych przez KZN ze zbycia tej nieruchomości. Dochód KZN-u będzie obliczany jako różnica między przychodami uzyskiwanymi ze zbycia nieruchomości a kosztami związanymi z pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością. Natomiast w przypadku zbycia nieruchomości polegającego na wniesieniu do spółki, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (lub AMW) będzie wykonywać prawa z 90% udziałów lub akcji odpowiadających wartości wniesionej nieruchomości pomniejszonej o koszty związane z pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością.

Rekompensata przysługująca KOWR będzie pomniejszana o koszty bezpośrednio związane z gospodarowaniem nieruchomością, które po włączeniu nieruchomości do Zasobu ponosi KZN, w tym w szczególności:

1)            koszty ubezpieczenia, zabezpieczenia i bieżącego utrzymania nieruchomości;

2)            koszty rozbiórki budynków, urządzeń i instalacji;

3)            w przypadku wypowiedzenia umów, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3, koszty wypłaty wynagrodzenia za poniesione na nieruchomości nakłady konieczne i ulepszające, wypłaty odszkodowania lub zapłaty kary umownej;

4)            koszty realizacji uzbrojenia technicznego;

5)            spłaty obciążających nieruchomość zobowiązań;

6)            koszty podziału i scalenia nieruchomości;

7)            koszty notarialne;

8)            koszty związane z organizacją przetargów;

9)            ekspertyzy planistyczne.

W projekcie ustawy proponuje się rezygnację z wprowadzenia czynszu regulowanego. Inwestor będzie miał swobodę w kształtowaniu wysokości czynszu, co powinno zagwarantować realne zainteresowanie ze strony deweloperów budową mieszkań na wynajem we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości – podano.

Więcej o zasadach przekazywania gruntów przez KOWR do KZN:

Ardanowski: KOWR przekazał dla Mieszkania plus 60 tys. ha w miastach i 200 tys. ha na wsi

×