Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Małoobszarowe użycia śor z ułatwieniami

Autor:

Dodano:

Większy dostęp do środków ochrony roślin i ułatwienia w rejestracji – to cele przygotowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin zmienia regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i zawiera przepisy  szczególne dotyczące wykorzystania zastosowań małoobszarowych i zezwoleń na te zastosowania.

W nowelizacji zaproponowano zmiany w dwóch załącznikach do rozporządzenia.

W załączniku 1 wyszczególniono rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Polski. W Polsce, jak w całej UE, do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1 proc. powierzchni użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej.

W projekcie do grupy roślin rolniczych i przemysłowych dodano topolę energetyczną i pszenice: orkisz, durum, samopszę, płaskurkę.

Natomiast w załączniku 2 (obejmuje popularne uprawy, ale niepowszechnie występujące organizmy) dodano uprawę buraka cukrowego w relacji z szarkiem komośnikiem oraz użytki zielone, roślinność w obrębie boisk i pól golfowych, trawniki, obszary nietrawiaste niewykorzystywane do wypasów w relacji z barszczem Sosnowskiego oraz barszczem Mantegazziego. Usunięto relację uprawy pszenżyta ozimego w relacji z rdzą żółtą.

Jak podano w uzasadnieniu, zmiany będą pozytywnie oddziaływać na producentów rolnych (większy dostęp do środków ochrony roślin) i posiadaczy zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu (uproszczony tryb uzyskania zezwolenia na wprowadzanie śor do obrotu z przeznaczeniem na zastosowania małoobszarowe).

Projekt w załączniku.

 

×