Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo Rolnictwa ma nową „Strategię”

Autor:

Dodano:

Rozwój wsi, rolnictwa i rybactwa będzie nie tylko „odpowiedzialny”, ale i „zrównoważony”.

„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., stała się punktem wyjścia do opracowania strategii sektorowych – w tym „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

29 maja MRiRW przekazało ją do konsultacji, które potrwają do 2 lipca.

Celem głównym strategii jest wzrost dochodów mieszkańców obszarów wiejskich przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym polskiej wsi.

Sformułowano też 3 cele szczegółowe:

- zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej;

- poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska;

- rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Projekt dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030. Uwagi, wnioski, opinie można składać w ministerstwie.

 

×