Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Umowy i ceny referencyjne wzmocnią pozycję rolnika

Autor:

Dodano:

Umowy – na wszystkie podstawowe produkty - zawrą teraz też pośrednicy. Karę za ich brak zapłaci nabywca, ale także sprzedawca. Ceny referencyjne ustali minister, a nieprzestrzeganie ich ma grozić karami.

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło na stronie Rządowego Centrum Legislacji zapowiadany wcześniej projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Projekt zawiera zmiany dotyczące zawierania umów i wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Jak podano, po trzech latach obowiązywania przepisów dotyczących zawierania umów okazało się, że są one niewystarczające – przykładowy projekt umowy nie rozwiązał takich problemów, jak „zawieranie umów tuż przed dostawą, brak gwarancji ceny do zapłaty”.

Dlatego też zaproponowano zmiany, wśród nich rozszerzenie wymogu zawierania umów na pośredników (tj. podmioty, które nie zbywają produktów rolnych bezpośrednio konsumentom finalnym, a bezpośrednio nabywają produkty rolne od producenta).

Do produktów objętych wymogiem zawierania umów dodano ziemniaki, rzepak i rzepik.

Umowa nie będzie wymagana przy sprzedaży za pośrednictwem giełdy towarowej lub obrotu instrumentami finansowymi lub na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Umowy przez 2 lata przechowa producent i nabywca.

W rozporządzeniu minister rolnictwa będzie mógł określić rodzaje produktów rolnych, dla których określa się minimalny okres obowiązywania umowy lub minimalny okres od zawarcia umowy do realizacji dostawy lub termin zawarcia umowy na dostarczanie produktów rolnych.  Zaznaczono, że unijne rozporządzenie pozwala producentowi na złożenie pisemnego sprzeciwu – wówczas przepisów tych nie stosuje się, a wszystkie elementy umowy podlegają negocjacji.

Za nabywanie niezgodne z przepisami grozić będą podwyższone kary. Za brak umowy, niedotrzymanie minimalnego okresu obowiązywania umowy i minimalnego okresu od zawarcia umowy do realizacji dostawy dla obu stron (nabywcy i producenta) – 10 proc. zapłaty za niedotrzymanie każdego z tych okresów. Za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy w wysokości 0,5 proc. zapłaty za produkty nabyte, za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 15 proc. Za niestosowanie porozumień, decyzji lub praktyk wprowadzonych w drodze rozporządzenia – do 5 tys. zł. Jeśli umowa nie spełni więcej niż jednego warunku, kara wyniesie nie 5, a 8 proc.

Spod przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wyłączono rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednią mającą zastosowanie do produktów pochodzenia zwierzęcego.

Praktyka nabywania surowca poniżej jego ceny referencyjnej, gdy cena ta została ustalona, będzie uznana za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, co przyczyni się do sprawiedliwego podziału marż – jak podano w uzasadnieniu. Przepis ten będzie podstawą do zbadania przez UOKiK sytuacji, gdy dokonano zakupu po cenie niższej niż referencyjna. Wykaz surowców lub ich podkategorii, dla których ustali się cenę referencyjną, określi w rozporządzeniu minister. Cena ta ma być ustalana przez ministra dwa razy w roku, będzie podawana w obwieszczeniu i ma obowiązywać w relacji rolnik/producent-pierwszy nabywca. Minister weźmie przy tym pod uwagę koszty związane z wytworzeniem, opłacalność produkcji i sytuację podażowo-popytową na rynku krajowym i zagranicznym – uwzględni dane IERiGŻ PIB. Nabywanie surowców poniżej cen referencyjnych będzie karane. Zakup po cenach niższych niż referencyjne będzie skutkować wszczęciem postępowania przez prezesa UOKiK, a w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy będzie możliwość nałożenia kary pieniężnej do 3 proc. obrotu w roku poprzedzającym.

Uregulowania te wzmocnią pozycję rolnika – spodziewa się ministerstwo.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przepisy mają mieć prewencyjny i odstraszający wpływ. Do końca maja 2019 r. prezes UOKiK wydał 3 decyzje w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej – bez kary pieniężnej. Dyrektorzy KOWR w efekcie monitorowania obowiązku zawierania umów wydali 19 decyzji, 14 o karach pieniężnych na nieco ponad 153 tys. zł.

×