Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wapnować z dotacją już można?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 06-06-2019 12:51

NFOŚiGW podaje, że okres kwalifikowalności kosztów wapnowania obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

NFOŚiGW podjął się dofinansowania wapnowania.

Więcej: Ministerstwo Środowiska dopłaci do wapnowania, odbioru folii i azbestu

15 maja w sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Rafał Romanowski zapowiedział: - Od 3 czerwca rozpoczyna się nabór Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla ośrodków doradztwa rolniczego z poszczególnych województw i później ODR-y będą ten program realizowały.

Więcej: Wapnowanie zrealizują ODR-y

 Czy ruszył nabór na wapnowanie? Na stronie NFOŚiGW pojawiła się informacja o naborze:

"Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" od 10 czerwca do 20 grudnia. Dla kogo będzie ten nabór? Wiceminister rolnictwa informował, że wapnowanie zrealizują ODR-y. Po co więc będzie ten nabór wniosków? Poprosiliśmy o informacje w NFOŚiGW.

Jak wyjaśniono, „planowany nabór wniosków w ramach <Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie> jest skierowany do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). I to właśnie te instytucje (osoby prawne samorządu wojewódzkiego) będą przekazywać środki udostępnione z NFOŚiGW na działania związane z regeneracją środowiskową gleb zakwaszonych poprzez ich wapnowanie.

Ostateczny termin naboru nie został jeszcze określony, ponieważ trwają w dalszym ciągu uzgodnienia z wojewódzkimi funduszami. Kwestia terminu naboru będzie przedmiotem jednego z najbliższych posiedzeń Zarządu NFOŚiGW”.

Jaka będzie wobec tego rola ODR-ów w tym wapnowaniu? Tego nie udało się już dowiedzieć.

NFOŚiGW przekazał tylko następujące informacje ogólne:

„Celem <Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie> jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Stopień realizacji celu programu będzie mierzony za pomocą wskaźnika określonego jako powierzchnia zregenerowanych gleb w hektarach. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 250 tys. ha. Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

Beneficjentem końcowym programu są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, którzy otrzymują wsparcie za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dotacji wynosi odpowiednio:

1) do 300 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

2) do 200 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

3) do 100 zł za tonę czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych;

Dotacje będą udzielane na zakup wapna nawozowego lub środków wapnujących z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

Z dofinansowania wyłączone są również koszty transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika.

Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym.

Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek środowiskowy.”

Skoro podano, że „Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.”, to zapytaliśmy, czyli już można wapnować na to konto? Jakie są wymogi, aby uznane były faktury? – ale odpowiedzi, jak na razie, nie ma.

 

×