Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Maszyny zakupione do świadczenia usług nie mogą być używane we własnym gospodarstwie

Autor: Grzegorz Tomczyk

Dodano: 22-07-2019 16:29

Resort rolnictwa ustosunkował się do wniosku izb rolniczych, dotyczącego wykorzystywania przez rolników maszyn nabytych ze wsparciem na rozwój usług rolniczych, również do pracy w gospodarstwach beneficjentów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek KRIR, dotyczący możliwości wykorzystywania maszyn lub urządzeń nabytych w trakcie realizacji operacji przez beneficjentów operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW. Niestety, postulaty samorządu uznał za niemożliwe do sforsowania w świetle unijnych przepisów.

W maju br. zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa ws. interpretacji przepisów dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Chodziło o jednoznaczną odpowiedź na zapytanie, czy rolnik który podpisał umowę w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, może zakupionym w ramach dofinansowania sprzętem wykonywać pracę (usługi wewnętrzne) we własnym gospodarstwie rolnym. Pytanie to padło w kontekście informacji przekazywanych przez pracowników ARiMR, z których wynikało, że działanie takie jest niedopuszczalne.

Zdaniem KRIR taka interpretacja przepisów wiedzie do absurdu, bo rolnik posiadający odpowiedni do prac polowych sprzęt, zostaje zmuszony do korzystania z usług w innej firmie lub do posiadania drugiego zestawu maszyn do pracy w swoim gospodarstwie. „Wydaje się, że jest to sprzeczne z przepisami Ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej, gdyż powszechnie uznawane jest świadczenie tzw. usług wewnętrznych. Nie należy też pomijać faktu, że do zakupionego w ramach projektu sprzętu rolnik dołożył przecież minimum 50 procent wkładu własnego” – argumentował samorząd rolniczy.

Resort rolnictwa obstaje jednak twardo przy stanowisku, prezentowanym przez urzędników ARiMR. „Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia. Obowiązek złożenia powyższej deklaracji wynika z konieczności wyeliminowania możliwości zakupu przez beneficjentów maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód. Należy także podkreślić, że pomoc na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” w PROW 2014-2020 ma charakter pomocy de minimis. Oznacza to, że wsparcie dla przedsiębiorców może zostać przyznane, w oparciu o spełnienie warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, z 24.12.2013, str. 1)” – odpowiada ministerstwo.

×