Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany dla inwestujących w ochronę przed azotanami

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 11-09-2019 13:21

Łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie operacji polegającej wyłącznie na zakupie sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych. Koszty można będzie ponosić już od złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proponuje się w nim głównie doprecyzowania i ujednolicenia, związane z brzmieniem innych przepisów.

Zasadą będzie dopuszczenie wobec wszystkich wnioskodawców możliwości dofinansowania operacji polegającej wyłącznie na zakupie sprzętu do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, o ile w gospodarstwie są spełnione warunki przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w połączeniu z realizacją inwestycji  w dostosowanie gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych.

Nie będzie wymagane dołączenie do wniosku kopii dowodu osobistego.

Koszty kwalifikowalne można ponosić i realizować operację od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Doprecyzowano przepisy określające warunki podlegania refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w pełnej wysokości od wymogu stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przez podmioty zobowiązane do przeprowadzenia postępowań w oparciu o ww. przepisy.

Dotychczasowe przepisy będą stosowane wobec podmiotów, które złożyły wnioski w ramach naboru przeprowadzonego od 28 grudnia 2018 do 25 lutego 2019 r., ale rolnicy, którzy złożyli wnioski i nie otrzymali wypłaty środków na podstawie umowy (zawartej lub która dopiero będzie zawarta) będą mogli uzyskać refundację zgodnie z nowym uregulowaniem, przy czym za kwalifikowalne będą mogły być uznane również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy – od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków złożonych w naborze z przełomu 2018/2019. Wpłynęło 2876 wniosków o przyznanie pomocy. Według stanu na 25 sierpnia 2019 r. zostało zawartych 96 umów o przyznaniu pomocy, a na zakończenie weryfikacji oczekuje ponad 2,5 tys. spraw.

×