Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ministerstwo rolnictwa o agroturystyce

Autor:

Dodano:

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. działalność agroturystyczną w Polsce prowadziło ponad 8 tysięcy gospodarstw, dysponujących ponad 90 tysiącami miejsc noclegowych.

Najczęściej odwiedzane regiony to Karpaty i Pojezierze Mazurskie. Prawie 40 proc. funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych w Polsce znajduje się w województwach: małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Najmniej kwater agroturystycznych znajduje się w województwach: łódzkim, opolskim i lubuskim. Należy jednak zauważyć, że obiekty agroturystyczne występują na terenie całego kraju, w tym na obszarach niebędących typowymi regionami turystycznymi. Są one w dużej mierze obiektami sezonowymi, dlatego najwięcej turystów nocuje w nich w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień).

Polskie gospodarstwa agroturystyczne oferują głównie (w 70-80 proc.) zakwaterowanie w pokojach (kwaterach) gościnnych, w znacznie mniejszym stopniu w samodzielnych mieszkaniach i domach
oraz na polach namiotowych. Średnio jeden obiekt agroturystyczny liczy 5 pokoi z 10 miejscami noclegowymi (5 pokoi dwuosobowych).

Wypoczynkowa oferta gospodarstw agroturystycznych obejmuje różnego rodzaju dodatkowe usługi
oraz zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i kulturalne. Dużą popularnością cieszy się turystyka kulinarna. Produkty wyróżniane znakami potwierdzającymi wysoką jakość wyrobów rolno-spożywczych, stanowią element uzupełniający przekaz promocyjny turystycznej oferty obszarów wiejskich. Z kolei w ramach sieci zagród edukacyjnych upowszechniana jest idea edukacji w gospodarstwie rolnym z zakresu pochodzenia żywności i dziedzictwa kulturowego wsi. Rośnie także zainteresowanie turystów produktami typu „slow life”, „slow food” i „eko”.

Zasadnicza zmiana w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nastąpiła na początku lat 90 tych.  XX wieku, kiedy to na rynku usług turystycznych pojawiła się oferta agroturystyki – wypoczynku organizowanego przez rolnika w jego gospodarstwie. Agroturystyka charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z czynnym gospodarstwem rolnym. Rytm życia gospodarstwa, przejawiający się charakterystycznymi zapachami, dźwiękami, barwami, stanowi o jej niepowtarzalności i unikalności. Jest ona szczególną formą turystyki wiejskiej.

W roku 1990 było tylko 590 gospodarstw agroturystycznych, w 1997 już 4800, a w 2007 roku usługi agroturystyczne świadczone były przez ok. 8790 kwater. Jednak w 2009 roku odnotowany został spadek do poziomu 5 473 kwater z blisko 57,1 tysiącami miejsc noclegowych. W końcu 2018 r. liczba gospodarstw agroturystycznych w Polsce oscylowała, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na poziomie 8 tys. obiektów.

Tempo wzrostu bazy agroturystycznej nie jest już tak dynamiczne jak na początku lat 90 tych ubiegłego stulecia. O istnieniu obecnie gospodarstw agroturystycznych decyduje zdobycie przez nie właściwej przewagi nad konkurencją. Podmioty świadczące usługi turystyczne na obszarach wiejskich, w tym gospodarstwa agroturystyczne, konkurują między sobą przede wszystkim ceną, jakością oferowanych produktów oraz warunkami sprzedaży.

W latach 2014-2020, turystyka w ogóle, a tym samym i agroturystyka, nie stanowi wyodrębnionego obszaru wsparcia finansowego w ramach krajowych i unijnych programach. Niemniej jednak cele związane z rozwojem funkcji turystycznych na obszarach wiejskich realizowane są pośrednio. Turystyka jest rozumiana, jako specyficzna, wieloaspektowa, dziedzina gospodarki wkraczająca
w sferę kultury i edukacji, angażująca otoczenie społeczne, ingerująca w środowisko naturalne, powiązana z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, a nawet zakładu przetwórczego.

W obecnej perspektywie ze środków Unii Europejskiej, zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego beneficjentami są głównie rolnicy, jak również w ramach programu finansowego z funduszu rybackiego oraz w ramach polityki spójności, zaplanowane zostały działania w zakresie rozwoju infrastruktury oraz wdrażania innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań, przyczyniając się również do poprawy warunków życia mieszkańców wsi i wzrostu atrakcyjności obszarów wiejskich, zarówno wśród stałych mieszkańców, jak również wśród turystów.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia powiązane bezpośrednio lub pośrednio z rozwojem turystyki wiejskiej. Jest to możliwe w ramach priorytetu 6: Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa
i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. W tym priorytecie zaprojektowano trzy działania, w ramach, których przewidziane zostały operacje dotyczące turystyki wiejskiej tj.: Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Leader.

Istotne znaczenie dla utrwalenia walorów turystycznych wsi ma również realizacja PROW 2014-2020
w odniesieniu do zachowania stanu oraz ochrony środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich. Pozytywny wpływ mają również instrumenty PROW 2014-2020 w zakresie transferu wiedzy i doradztwa, w tym zagadnienia związane ze środowiskowym oddziaływaniem rolnictwa, wdrażaniem innowacyjności czy poprawą pozycji rynkowej producentów rolnych poprzez skrócenie łańcuchów żywnościowych. Wszystkie te kwestie mają pośrednie, ale istotne znaczenie dla budowania potencjału turystyki wiejskiej, kreowania jej wizerunku oraz budowania kapitału społecznego i kadrowego turystyki wiejskiej w Polsce.

Mając na celu kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje oraz podnoszenie rangi turystyki wiejskiej i agroturystyki
w środowisku sektora turystycznego, od 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje projekt Odpoczywaj na wsi. Jego głównym celem jest wykreowanie wizerunku polskiej wsi, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, oferującego zróżnicowane możliwości wypoczynku. Początkiem było upowszechnienie podczas licznych imprez targowych i plenerowych oferty turystycznej na specjalnie zaprojektowanym stoisku „Odpoczywaj na wsi”. Ponadto, zorganizowano liczne wydarzenia towarzyszące w formie seminariów, warsztatów, konferencji i szkoleń. Mają one na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zarządzania, sieciowania i promocji produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki. MRiRW liczy, że dzięki tego rodzaju działaniom powstanie system współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwoju całego sektora turystycznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.odpoczywajnawsi.pl. Odnaleźć na niej można nie tylko ofertę gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych czy zagród edukacyjnych, ale również relacje ze wszystkich miejsc, w których gościliśmy. Na stronie zamieszczone są również materiały informacyjne i edukacyjne, jakie wykorzystywane są w kampanii: prezentacje, poradniki, katalogi, przewodniki i inne wydawnictwa. 

×