Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pieniądze na „Modernizację” trafiają do jednego worka

Autor:

Dodano:

MRiRW zmienia wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014–2020.

W przygotowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwo Rolnictwa proponuje kolejne zmiany w limitach środków dostępnych z PROW. Ostatnie zmiany wprowadzono wiosną.

Więcej: Zmiany w limitach środków z PROW – dodatkowe pieniądze na „Modernizację” w obszarze d!

Obecne zmiany Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniował 25 czerwca 2019 r., w lipcu  przesłano je do Komisji Europejskiej do akceptacji.

Zaproponowano następujące przesunięcia środków:

- w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” zwiększenie limitu o 95 445 000 euro EFRROW podzielone na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” i „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Zaproponowano też przesunięcia limitów na typy operacji, które cieszą się największym zainteresowaniem wnioskodawców, bez zmiany wysokości limitów razem na dane województwo;

- w „Modernizacji gospodarstw rolnych” natomiast, „biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu programowania i skracający się czas na realizację przedsięwzięć oraz ze względu na zaobserwowaną tendencję malejącą w zapotrzebowaniu na pomoc w obszarach rozwoju produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego zaproponowano połączony limit na ww. operacje oraz połączenie go z limitem na operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.” Zatem osobno pozostaje tylko limit środków na „Nawadnianie”. Ponadto  limity określono w podziale na województwo mazowieckie i pozostałe województwa razem;

- określenie limitów w podziale na województwo mazowieckie i pozostałe województwa razem zastosowano też dla „Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i „Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”;

- „Ze względu na niewystarczające zainteresowanie ze strony wnioskodawców, zaproponowano zmniejszenie alokacji na operacje typu <Restrukturyzacja małych gospodarstw> o kwotę 60 000 000 euro oraz typu <Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej> o kwotę 50 000 000 euro oraz działania <Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych> o kwotę 130 000 000 euro”;

- uaktualniono wysokość dostępnych limitów na „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”, w związku z aktualizacją kwot zobowiązań o charakterze wieloletnim, z poprzedniego okresu programowania, a obecnie wypłacanych z budżetu ww. poddziałania realizowanego w ramach PROW 2014–2020, zmianę uznano za jedynie porządkującą;

- zaproponowano zwiększenie alokacji na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” oraz „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Realokacja dotyczy  60 000 000 euro w tym 10 000 000 euro na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” i 50 000 000 euro na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”;

- w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dotychczasowe limity środków na 2019 r. proponuje się przeznaczyć również na rok 2020.

W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przygotowanego rozporządzenia zastosowanie będą miały limity nowe, ale do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w celu zwiększenia rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego stosowane wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, których bieg rozpoczął się w 2018 r. albo w 2019 r., i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będzie stosowało się limity dotychczasowe. Ma to na celu zabezpieczenie stosownego limitu do spraw niezakończonych dla wniosków po przeprowadzonych naborach w obszarze rozwoju produkcji prosiąt albo produkcji mleka krowiego, albo produkcji bydła mięsnego.

Projekt w załączniku.

×