Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Prezydium KRiRW wybrane

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 14-11-2019 11:52

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi został Robert Telus, poseł PiS.

Prezydium komisji jest wybierane zwykłą większością głosów (potrzeba więcej głosów za niż przeciw).

Przewodniczącym został Robert Telus – więcej kandydatur nie zgłoszono, opowiedziało się za nim 29 posłów.

Jest to zgodne z zapowiedziami

(Sejm powołał Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

choć niezgodne z wieloletnią praktyką - od lat funkcję przewodniczącego komisji powierzano przedstawicielom sejmowej mniejszości.

Na zastępców zgłoszono 4 kandydatury i zostały one przyjęte. Wiceprzewodniczącymi zostali: Dorota Niedziela (KO), Jarosław Sachajko (PSL-Kukiz15), Ryszard Bartosik i Kazimierz Gwiazdowski (obaj z PiS). Za nimi opowiedziało się 30 głosujących, przeciw było 0, i 0 wstrzymujących.

Przewodniczący kieruje obradami komisji, w razie nieobecności przewodniczącego obradami komisji kieruje jeden z jego zastępców. Prezydium komisji podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ponieważ w prezydium komisji jest 5 posłów, a 3 z nich – także i przewodniczący - pochodzi z PiS, dominujący głos w pracach komisji będzie miała partia rządząca.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, prezydium komisji kolegialnie kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji,

2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,

3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

5) wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji.

Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski klubów i kół poselskich oraz poszczególnych posłów.

Prezydium komisji informuje Prezydium Sejmu o przebiegu prac komisji, może zwrócić się do właściwych organów, instytucji i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez posła w toku posiedzenia komisji.

 

×