Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czy rolnik musi rejestrować odpady?

Autor:

Dodano:

Zgodnie z ustawą o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Rolnik mający poniżej 75 ha jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W  związku z powyższym podmioty te są zwolnione również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Jak z tego wynika, rolnik mający powyżej 75 ha ziemi nie jest z tego obowiązku zwolniony i na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania.

Jak będą liczone okresy, w których należy zarejestrować się w BDO? Jak naliczane będą kary za brak wpisu? Jaką ewidencję będzie musiał prowadzić rolnik i kogo dotyczy obowiązek jej prowadzenia? – zapytaliśmy w Ministerstwie Klimatu.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu w odpowiedzi, rejestr BDO został uruchomiony 24 stycznia 2018 r., obowiązek uzyskania wpisu do rejestru minął 24 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje sankcje za:

• prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do Rejestru-BDO – grozi za to administracyjna kara pieniężna w wysokości 5 000 zł – 1 000 000 zł (zgodnie z art. 194 ust. 3);

• brak złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO lub o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – przepisy przewidują w tym przypadku  karę aresztu albo grzywny (zgodnie z art. 179).Rolnicy podlegający pod wpis BDO i wytwarzający odpady w ramach działalności rolniczej zobowiązani będą do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO.

Trzeba więc zadbać o uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO oraz aktywację konta.

Dokładne informacje na ten temat są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu, a mając wątpliwości trzeba zwrócić się do marszałka województwa.

 

×