Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

DBV: Zyski niemieckich rolników spadły prawie o 20 proc.

Autor: JK

Dodano: 13-12-2019 14:32

Prezes niemieckiego związku rolników DBV Joachim Rukwied i sekretarz generalny Krüsken wyjaśnili, dlaczego spadły zyski niemieckich rolników.

Po ożywieniu w sezonach 2016/2017 i 2017/2018 sytuacja ekonomiczna niemieckich rolników ponownie w sezonie 2018/2019 uległa znacznemu pogorszeniu. Niemieccy rolnicy zgłosili słabe wyniki finansowe w sezonie 2018/2019. Zwiększona presja kosztowa, konsekwencje lat suszy i niskie ceny otrzymywane przez producentów znacznie pogorszyły wyniki rolników w ostatnim sezonie gospodarczym. Znajduje to również odzwierciedlenie w przyszłych inwestycjach. Tylko 30 procent rolników planuje zainwestować w nadchodzących miesiącach.

Średnio zysk firmy rolniczej wynoszący 54 900 euro był prawie jedną piątą (18 procent) niższy niż w 2018 r. roku, gdy wynosił 67 200 euro. Odpowiada to 38 400 euro na nieopłacanego pracownika rodzinnego. Większe gospodarstwa były bardziej dotknięte spadkiem zysku. Spadł on nawet o ponad 20 procent. Przy spadku o około 14 procent spadek wyniku firmy w mniejszych firmach był niższy.

Z wyjątkiem hodowli trzody chlewnej DBV nie oczekuje znaczącej poprawy wyników w bieżącym sezonie. Zbliżający się afrykański pomór świń (ASF) powoduje jednak znaczną niepewność w tej branży.

Zakładając stawkę wynagrodzenia średnio dla 1,43 pracowników rodzinnych wypłacaną pracownikom zewnętrznym, w tym składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców oraz 3,5 procentowe oprocentowanie kapitału własnego, średni zysk powinien wynosić 65 600 euro. Rzeczywisty wynik firmy w sezonie 2018/2019 był jednak znacznie niższy i wynosił 54 900 euro. Dla porównania płatności bezpośrednie w UE wyniosły 27 000, co stanowiło połowę zysków rolnika.

Straty były szczególnie duże w gospodarstwach mleczarskich i produkujących bydło mięsne, ale także w zakładach przetwórczych. W przypadku gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego zysk netto na pracownika rodzinnego spadł o 29 procent do 44 000 euro. W porównaniu z niskim poziomem z poprzedniego roku stanowi to wzrost o 10 procent przy bardzo dużych różnicach regionalnych. Na pracownika rodzinnego osiągnięto zysk netto 40 700 euro. W gospodarstwach rolnych we wschodnich Niemczech, które były szczególnie dotknięte suszą w 2018 r., wyniki finansowe pogorszyły się o 17 procent, pomimo pomocy udzielonej przez rządy federalny i władze landów.

W hodowli trzody chlewnej wyniki ponownie znacząco spadły w pierwszej połowie roku sezonu i wyższe koszty pasz, przede wszystkim ze względu na niskie ceny otrzymywane przez producenta Wynik finansowy wyniósł 36 300 euro, czyli w porównaniu do roku poprzedniego minus 19 procent.

Działalność inwestycyjna gospodarstw w sezonie 2018/2019 była również niewielka. Pomimo osłabienia gospodarczego tylko nakłady inwestycyjne brutto największych gospodarstw rolnych utrzymały się na mniej więcej tym samym poziomie, co w poprzednim sezonie (+ 1 procent) i wyniosły 54 800 euro.
 Podczas gdy inwestycje w maszyny rolnicze znacznie wzrosły, inwestycje w budynki spadły. Rolnicy byli zdezorientowani zasadami prawnymi i mniej inwestują w nowe budynki rolnicze i inwentarskie.

Według raportu liczba gospodarstw w latach 2007–2018 zmniejszyła się o 54 900 do 266,7 tys., czyli o 17,1 procent. Odpowiada to spadkowi o około 1,7 procent rocznie. Wydaje się, zatem, że zmiany strukturalne w rolnictwie nieco spowolniły. W poprzednich dziesięcioleciach średnia roczna stopa spadku liczby gospodarstw wynosiła około 3 procent, co statystycznie odpowiada połowie liczby gospodarstw, co około 20 lat.

Jednak gospodarstwa, które wypadły ze statystyk, stanowią tylko około 1 procent zarejestrowanych baz produkcyjnych (powierzchnia uprawna i pogłowie zwierząt gospodarskich).

Zakładając, że liczba gospodarstw nieuwzględnionych od 2007 r. zmniejszyła się o ponad połowę, roczny realny spadek liczby gospodarstw rolnych w ostatnich latach wyniósł 2,5 proc.

×