Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kto poprowadzi rzeźnię rolniczą i czyje zwierzęta w niej ubije?

Autor:

Dodano:

Co tak naprawdę zmienia rozporządzenie powołujące do życia „rzeźnie rolnicze” i komu ma ułatwić życie i zarabianie?

Nic nie wskazuje na to, że rolnikom.  Wymóg „zlokalizowania w gospodarstwie” „rzeźni rolniczej” to tyle, co nic.

Więcej: Czyje zwierzęta będą ubijane w "rzeźni rolniczej"? 

Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że „przepisy z zakresu prawodawstwa weterynaryjnego, jak również przepisy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nie posługują się pojęciem <rolnik>. Funkcjonują natomiast pojęcia posiadacz zwierząt czy też podmiot, który prowadzi określoną działalność, np. w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich. W przepisach z zakresu bezpieczeństwa żywności również jest mowa o podmiotach prowadzących określone przedsiębiorstwa spożywcze, np. rzeźnie, jako adresatach określonych w tych przepisach praw i obowiązków, a nie konkretnie o rolnikach. Stąd, w ww. rozporządzeniu użyto określeń: <posiadacz zwierząt>, czy też <podmiot prowadzący rzeźnię>”.

Zatem – także w świetle tych ostatnich wyjaśnień (całość – w załączniku) – trzeba uznać, że jedynym ułatwieniem w uboju prowadzonym przez rolników, wprowadzanym przez mające wejść w życie 18 lutego rozporządzenie powołujące do życia „rzeźnie rolnicze”, jest usytuowanie rzeźni o małej zdolności produkcyjnej „na terenie gospodarstwa”.

Poprowadzi ją „podmiot prowadzący rzeźnie”, ubije w niej zwierzęta należące do „posiadacza zwierząt”, a „posiadane” przez „podmiot prowadzący tę rzeźnię” lub „inny podmiot utrzymujący takie zwierzęta w gospodarstwie położonym na obszarze tego samego powiatu” lub powiatów sąsiednich.

Dodajmy jeszcze, że zgodnie z wyjaśnieniami ARiMR, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, posiadacz zwierzęcia to:

- w odniesieniu do bydła – osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za zwierzęta, na stałe lub tymczasowo, w tym także w czasie transportu oraz na rynku;

- w odniesieniu do owiec i kóz – każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna, nawet tymczasowo, za zwierzęta z wyjątkiem przychodni i klinik weterynaryjnych;

- w odniesieniu do świń – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, władająca zwierzęciem, nawet tymczasowo.

Każdy:

- posiadacz zwierzęcia gospodarskiego jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji siedzibę stada;

- podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt, jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji miejsce gromadzenia zwierząt;

- podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji miejsce prowadzenia takiej działalności;

- podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji, miejsce prowadzenia takiej działalności;

- podmiot prowadzący rzeźnię, jest zobowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego Agencji miejsce prowadzenia takiej działalności;

- podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię, jest zobowiązany zgłosić to kierownikowi biura powiatowego Agencji miejsce prowadzenia takiej działalności.

Musi to nastąpić:

- nie później niż w dniu:

a) wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,

b) uboju zwierzęcia gospodarskiego,

c) unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni.

- w terminie 14 dni od dnia:

a) wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu numeru weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

b) wydania decyzji stwierdzającej spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

 

×