Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zamiast kontroli ARiMR – monitorowanie satelitarne

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 07-02-2020 10:05

System kontroli opierać się będzie na monitorowaniu satelitarnym gruntów rolnych – zapowiada minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie organów kontrolnych gospodarstw rolnych oraz nakładanych przez nie kar, udzielona przez ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, liczy 24 strony. Zawiera zapowiedź – a ma to być reakcją na propozycję unijną – wprowadzenia monitorowania satelitarnego obszarów, polegającego na stałym śledzeniu „działalności rolniczej/oceny kwalifikowalności na wszystkich zadeklarowanych obszarach w sposób stały/systematyczny, przy użyciu satelit Sentinel, które pozyskiwane są co kilka dni (5 - 6 dni), a dostęp do zdjęć jest bezpłatny”.

Monitorowanie satelitarne ma być uzupełniane danymi z innych źródeł, np. z wykorzystaniem dronów, zdjęć z tzw. geolokalizacją oraz klasycznych kontroli na miejscu.

”Obecne przepisy UE umożliwiają państwom członkowskim dobrowolne wdrożenie monitoringu już od 2018 r., natomiast prawdopodobnie od 2024 r. monitoring gruntów rolnych będzie obowiązkowy”- zaznaczył minister.

Więcej o zapowiadanych kontrolach satelitarnych:

Po 2020 roku więcej kontroli ARiMR

Nadzór satelitarny prawdę powie dopiero przy kontroli dopłat bezpośrednich?

Pozostała część odpowiedzi na interpelację (22 strony maszynopisu) to już wyliczenie uprawnień kontrolnych, posiadanych przez organy i podmioty podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a także inne organy realizujące zadania kontrolne w zakresie prowadzonej przez rolników działalności rolniczej, charakterystyka realizowanych zadań kontrolnych i możliwych kar, jakie mogą one nakładać. 

Czytelnicy znajdą je w załączniku.

Tu powiedzmy tylko, że w gospodarstwie rolnym kontrole mogą prowadzić:

- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

- Inspekcja Weterynaryjna

- Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Inspekcja Ochrony Środowiska

- rolnicze kwalifikacje zawodowe i szkolenia mogą być kontrolowane w zależności od rodzaju podejmowanych działań przez różne podmioty

- do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych:

1) jest obowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika;

2) są uprawnione:

a) starosta właściwy ze względu na położenie gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika,

b) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

 

 

×