Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dla pracującego beneficjenta „Młodego rolnika” ważny KRUS

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 19-02-2020 10:16

To podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników jest najważniejszym warunkiem wyznaczającym obszar dopuszczalnej aktywności zawodowej beneficjenta „Premii dla młodych rolników" z PROW.

- Czy można dorabiać, będąc w programie Młody Rolnik? Na jakich zasadach powinno to nastąpić? Jeśli nie można, to w jakim okresie? Jaka forma umowy jest możliwa, jaka dopuszczalna wysokość wynagrodzenia? – zapytała nas czytelniczka.

Przekazujemy pełną informację uzyskaną w tym zakresie od ARiMR (podkreślenia redakcji):

„Warunki i tryb przyznawania wsparcia na operacje typu Premie dla młodych rolników reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 759 z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem". Zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c. rozporządzenia decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, określonych przepisami warunków, w tym m.in.: przystąpienia do ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik. Zgodnie z § 22 pkt 6 rozporządzenia beneficjent jest zobowiązany do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Niedotrzymanie tego zobowiązania będzie skutkowało zwrotem 100% otrzymanej pomocy, zgodnie z § 24 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia. Zatem, beneficjent premii w wymaganym okresie nie może być zatrudniony na takiej podstawie prawnej, która uniemożliwi mu podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. Może jednak obok prowadzenia działalności rolniczej podejmować dodatkową aktywność zawodową pozwalającą na wypełnienie omawianego zobowiązania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późń. zm.), obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu podlega m.in. rolnik prowadzący osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Uznaje się, że rolnik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.), co oznacza, że każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym. Wyjątek od tej zasady dotyczy rolników podlegających obowiązkowo w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy podejmują wykonywanie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub zostają powołani do składu rad nadzorczych. Osoby te podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS o ile:

- podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

- nie przekroczą w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz.U. poz. 1778) od 1 stycznia bieżącego roku kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2.600 zł.

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności zawodowych należy zgłaszać na bieżąco do KRUS, gdyż może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia.

Po upływie 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy beneficjent poddziałania może podjąć dowolną pracę poza gospodarstwem (lub prowadzić działalność gospodarczą) pod warunkiem, że nie koliduje ona z realizacją zobowiązań wieloletnich, w tym z obowiązkiem samodzielnego prowadzenia gospodarstwa przez okres 5-ciu lat.”

 

 

 

×