Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany w limitach środków z PROW

Autor: farmer.pl

Dodano: 21-05-2020 15:37

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przygotowano, kierując się między innymi potrzebą uaktualnienia wysokości limitów dla wybranych działań lub poddziałań PROW 2014–2020, co wpłynie na pełniejsze wykorzystanie środków PROW 2014–2020.

Osiągnięcie celu projektu jest możliwe tylko przez zmianę przepisów obowiązującego rozporządzenia – uznało MRiRW i przygotowało projekt zmian.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa wysokość limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014–2020.

W zaproponowanej zmianie rozporządzenia zrezygnowano z określenia limitu dla poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, ponieważ po połączeniu limitów dla piętnastu województw, wprost obowiązuje limit określony w tabelach finansowych PROW 2014–2020. Projektowana zmiana rozporządzenia w powyższym zakresie ma charakter porządkujący i ma na celu zwiększenie przejrzystości aktu prawnego – podano w uzasadnieniu.

Jednocześnie mając na względzie chęć zapewnienia satysfakcjonującej absorpcji środków, biorąc pod uwagę zbliżający się koniec okresu programowania i skracający się czas na realizację przedsięwzięć oraz ze względu na zaobserwowaną tendencję malejącą w zapotrzebowaniu na pomoc w zakresie operacji polegających na zaprzestaniu chowu i hodowli świń, realizowanych w gospodarstwach, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, położonych na obszarach ASF, oraz mając na względzie jak najpełniejsze wykorzystanie budżetu w ramach typu operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, zaproponowano przesunięcie części środków na pozostałe operacje, nie związane z ASF. Łączny limit środków dla operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pozostaje niezmieniony.

Projekt w załączniku.

×