Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Powschodowe odchwaszczanie ziemniaka

Autor: Wojciech Konieczny

Dodano: 29-05-2020 08:20

Plantacja wolna od chwastów to wyższy plon, jego lepsza jakość i wyższa zdrowotność bulw. Cechy te decydująco wpływają na opłacalność uprawy.

Występowanie chwastów na plantacjach ziemniaka jest niekorzystne zarówno na początku okresu wegetacji (zachwaszczenie pierwotne), jak i pod koniec – zachwaszczenie wtórne. Zachwaszczenie pierwotne jest konkurencją dla roślin ziemniaka w dostępie do składników pokarmowych, wody i światła. Natomiast wtórne oznacza utrudniony zbiór, uszkodzenia mechaniczne bulw ziemniaka i problemy z eksploatacją maszyn zbierających. Dodatkowym, bardzo niekorzystnym oddziaływaniem chwastów jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju chorób grzybowych (utrzymująca się wilgotność w łanie sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaka). Bezpośrednim, końcowym efektem konkurencyjnego oddziaływania chwastów jest zmniejszony plon bulw, a pośrednim – problemy wynikające ze strat podczas przechowywania bulw.

Utrzymanie plantacji ziemniaków w stanie wolnym od chwastów nawet do zbioru bulw mogą zapewnić właściwe zabiegi ochronne wykonywane nie tylko do wschodów roślin ziemniaka, lecz także po wschodach. Zabiegi herbicydowe powschodowe powinny być wykonywane najpóźniej do fazy zwierania rzędów roślin ziemniaka, a chwasty najlepiej, jeżeli znajdują się w fazie siewek do fazy krzewienia. Zapewnia to swobodne dotarcie herbicydu do nich i wysoką skuteczność działania środka. Należy pamiętać, że niektóre herbicydy powschodowe, szczególnie graminicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych, mają długi okres karencji, czyli dezaktywacji w roślinie po ich zastosowaniu.

Podstawową zaletą powschodowych zabiegów chwastobójczych jest możliwość rozpoznania gatunku i dobrania odpowiedniego herbicydu. Mankament zaś to fakt, że należy uwzględnić także ewentualny wpływ herbicydu na zaburzenia w rozwoju roślin ziemniaka, tzn. mogą wystąpić objawy fitotoksyczności najczęściej w postaci żółtych przebarwień na liściach (w przestrzeniach międzynerwowych oraz na brzegach) uwidaczniających się po kilku dniach od aplikacji. Dlatego zabiegi po wschodach ziemniaków zwłaszcza z dodatkiem herbicydów zawierających metrybuzynę należy stosować po zapoznaniu się z tolerancją odmian na jej działanie.

Od wielu lat w IHAR oddział Bonin i Jadwisin prowadzone są badania nad wrażliwością odmian na powschodowe stosowanie metrybuzyny. Metrybuzyna jest substancją aktywną należącą do grupy triazyn, która powoduje zaburzenia w prawidłowym przebiegu procesu fotosyntezy. W praktyce uszkodzenia fitotoksyczne mają najczęściej charakter przejściowy i nie zawsze oddziałują niekorzystnie na wysokość plonu. Z badań przeprowadzonych w zakładzie IHAR w Boninie wynika jednak, że uszkodzenia mogą powodować straty plonu bulw wahające się od 5 do 60 proc., a nawet całkowite zamieranie roślin, wówczas, gdy na danej odmianie nie zaleca się powschodowego stosowania metrybuzyny.

Wzrost efektu zwalczania chwastów można uzyskać, stosując herbicydy z adiuwantami. Ich zadaniem jest poprawienie skuteczności działania herbicydu poprzez wzrost absorpcji środka, ponieważ adiuwanty powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropel cieczy użytkowej oraz dokładniejsze pokrycie nimi opryskiwanej powierzchni. Dodatkowo adiuwanty zapobiegają krystalizacji cieczy użytkowej na roślinach i opóźniają jej wysychanie oraz powodują wzrost przyczepności i rozpuszczalności herbicydu. Dlatego stosowanie herbicydów łącznie z adiuwantami pozwala zniwelować ryzyko spadku skuteczności środka stosowanego w niekorzystnych warunkach środowiska, np. przy niskiej wilgotności powietrza, czy opadach deszczu występujących po aplikacji środka.

Przykładowe herbicydy do stosowania po wschodach ziemniaków:

•          jednoroczne chwasty dwuliścienne - Basagran 480 SL, Sencor Liquid 600 SC, Mistral 70 WG, Raba 70 WG;

•          jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne - Rimel 25 WG + adiuwant Asystent, Rincon 25 SG + adiuwant Asystent, Titus 25 WG, Mambo 25 WG + adiuwant Trend 90 EC;

•          chwasty jednoliścienne - Pilot 10 EC, Targa 10 EC, Select Super 120 EC.

×