Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zmiany w analizowaniu przez IUNG-PIB danych meteorologicznych i dotyczących suszy

Autor:

Dodano:

Stacje pomiarowe opadów to za mało – teraz będą uzupełnione o dane ze zdjęć satelitarnych. Najmniejszą efektywną jednostką określającą wartość opadu będzie pixel o rozmiarze 250x250 metrów. Po uzupełnieniu opadów o dane z ewapotranspiracji oraz warunków glebowych, precyzyjnie określony będzie wpływ warunków środowiskowych, decydujących o plonowaniu – reszta to już agrotechnika.

Od początku prowadzenia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej przez IUNG-PIB liczba stacji i  posterunków, z których dane wykorzystywane są w SMSR w Polsce stale ulega zwiększeniu, z 227 w 2007 roku do 690 w 2020 roku, natomiast w 2020 roku w stosunku do roku 2019 przybyło 10 stacji – podał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację posła Jarosława Sachajki.

IUNG-PIB czyni odpowiednie kroki polegające na coraz dokładniejszym wyznaczeniu obszarów dotkniętych suszą rolniczą. Jednym z elementów tych działań jest właśnie znaczne zwiększenie liczby stacji pomiarowych, z których dane są wykorzystane w Systemie. Starania w kierunku powiększenia liczby stacji są priorytetem Instytutu – zapewnił Jan Krzysztof Ardanowski.

To jednak nie jedyny kierunek prac i zmian, gdyż – jak podał minister - w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są analizy mające na celu wdrożenie nowych technologii w rolnictwie, w tym teledetekcji.

„Niewątpliwie teledetekcja jest narzędziem umożliwiającym wnikliwą obserwację stanu i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Rozwój technologii obserwowany w ostatnich latach wskazuje, że niebawem metody zdalnej obserwacji będą głównymi metodami analitycznymi i w dużym stopniu wyeliminują bezpośrednie obserwacje. Jednak w najbliższych latach technologie zdalnej obserwacji ziemi nie wyeliminują w pełni innych metod. Powodem tego są ograniczone możliwości prowadzenia obserwacji w zakresie widzialnym i w podczerwieni (głównie ze względu na zachmurzenie) oraz wciąż prowadzone są prace naukowo-badawcze nad interpretacją danych radarowych. Niemniej jednak metody teledetekcyjne są obecnie implementowane w SMSR  prowadzonym przez IUNiG-PIB i od bieżącego roku będą stanowić jeden z elementów modelowania map klimatycznego bilansu wodnego.

Przedstawiając powyższe pragnę poinformować, że w celu umożliwienia efektywnego wdrożenia teledetekcji w SMSR Instytut nawiązał współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Centrum posiada zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową i bazodanową, dzięki której istnieje możliwość efektywnego gromadzenia satelitarnych danych obrazowych oraz ich przetwarzania.

Zatem rok 2020 przyniesie zmiany w analizowaniu przez IUNG-PIB danych meteorologicznych.

Dotychczasowe mapy opadów, które były interpolowane na podstawie danych pochodzących z sieci stacji meteorologicznych, będą uzupełniane mapami opadów bazujących na danych z radarów naziemnych sieci POLRAD. Mapy opadów będą kartowane opracowanym autorsko w IUNG-PIB algorytmem, którego danymi wejściowymi będą: dane radarowe poziomu GRS, dane opadowe z sieci monitoringu suszy IUNG-PIB oraz model wysokościowy. Modyfikacja ta pozwoli przede wszystkim na znaczące uszczegółowienie zasięgu opadu, w tym epizodycznych i burzowych. Dzięki temu będzie można zróżnicować opady na obszarze gmin, a najmniejszą efektywną jednostką określającą wartość opadu będzie pixel o rozmiarze 250x250 metrów. W związku z tak daleko idącym uszczegółowieniem zróżnicowania pól opadowych będzie możliwe praktycznie określanie wpływu suszy dla poszczególnych pól. Po pierwszym (pilotażowym) roku, funkcjonalność ta pozwoli na pełną kalibrację nowej metody w SMSR.

Proponowane podejście wiąże się z wystarczającym określeniem wpływu warunków środowiskowych decydujących o plonowaniu, czyli w sposób precyzyjny zostanie określony opad atmosferyczny, ewapotranspiracja oraz warunki glebowe. Natomiast o zróżnicowaniu plonu tej samej uprawy na sąsiadujących polach, będzie decydować tylko agrotechnika” – podsumował minister

O planowanych zmianach w szacowaniu strat po suszy czytaj też:

Pełna pomoc państwa po suszy tylko dla... ubezpieczonych od suszy

Cała odpowiedź na interpelację w załączniku.

×